Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
(x)Eğitim
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
Sosyal hizmet araştırmalarında ölçme araçları ya da ölçeklerden yararlanılması, sosyal hizmet mesleğinin etkin bir şekilde yürütümünü sağlamaya dönük müracaatçı, danışman, sosyal hizmet ortamları ve uygulamaları vb. hakkında verilen çeşitli kararların yerinde ve isabetli olması için gereken bilgileri ortaya koyması bakımından önem taşır. Bu bağlamda yetkin bir sosyal çalışmacının müracaatçıların kişisel özelliklerine saptayarak planlı müdahale sürecinde yerinde ve etkin kararlar alabilmesi, ölçek geliştirme
35 TL.
Bu çalışma; sözlü çeviri etkinliğini sosyoekonomik koşullar, piyasa ve eğitim koşulları odağında ele almaktadır. Bu nedenle bu çalışma, sözlü çevirinin farklı alanlarında gerekli becerileri ve piyasanın beklentilerini de tespit ederek sözlü çeviri eğitimini inceleyen bir araştırmadır. Bu araştırmada küreselleşme kapsamında uluslararası ticaret, uluslararası göç ve turizm başlıkları sosyoekonomik koşullar altında ele alınarak sözlü çevirinin farklı alanları tanıtılmaktadır. Bu alanlar kendi içinde daha da de
50.4 TL.
Okul yöneticiliği okulun işleyişini sürdürmek için gerekli olan sistem ve süreçleri işletmeyi içerir. Okul liderliği ise geleceğe, okul örgütünde yer alan kişilere ve ekiplere odaklanmayı gerektirir. Yöneticiler istikrar ve düzen ararken, liderler yenilik ve kaosa ilgi duyarlar. Değişim yaratma yöntemleri farklı farklı olsa da, liderlerin amaçları hep aynıdır: mevcut sistemi derinden etkilemek ve onu değiştirmek. Eğitim kurumlarında hem yöneticilik hem de liderlik önemlidir ve her iki niteliği de bir okul
38.85 TL.
Aile Ortamında Verilen Din Eğitimi Tarzının, Sonraki Yılarda Çocuğu Dinden Uzaklaştıran Ya Da Dinî Değerlere Bir Daha Kopmamak Üzere Bağlayan İki Yönü Bulunmaktadır. Dolasıyla, Bu Dönemde Din Eğitiminin Nasıl Yapılacağı Ve Nelere Dikkat Edileceği Son Derece Önemlidir. Din Eğitiminden Mahrumiyet, Fertlerde Manevi Boşluğa Yol Açabileceği Gibi, Hatalı Eğitim Tarzı Da İleriki Yaşlarda Dine Karşı İlgisiz Davranmaya Ve Olumsuz Tavır Almaya İtebilir. Anne-Baba Ve Eğitimcilerin Karşılaştığı Problem; Çocuğa Verilece
25 TL.
Ana dili ediniminde bireylerin sırasıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini edindikleri görülür. Yazma; dil becerileri içinde insanların yapmaktan çekindiği, sevmediği ve en çok korktuğu beceridir. desek yanlış olmaz sanırım. Türkçe derslerinde müfredatın yetiştirilmesi için en az zamanın, Türkçe ders kitaplarında da en az yerin ayrıldığı beceri, yazma becerisidir. Evet, gerçekten de yazma beceresi dil becerileri içinde geliştirilmesi en zor olan beceridir; bu görüşe sanırım kimse karşı çıkmayaca
40 TL.
Bu çalışma, kökenleri dünyada 1960'lı yıllara kadar geriye götürülebilecek ve dolayısıyla görece yerleşik bir disiplin olarak adlandırılabilecek eğitim iktisadı disiplinin Türkiye'deki var olma mücadelesine destek sunma ve bu disiplinin birikimine katkıda bulunma çabasından kaynaklanmaktadır. Disiplinin Türkiye'deki serüveni özgünlük göstermektedir. Bilindiği gibi disiplinin akademik örgütlenmesi farklı akademik düzlemlerde gerçekleşmiştir. Disiplin bazı ülkelerde iktisat bölümlerinde ve iktisadın bir alt-d
47 TL.
Ülkelerin sahip olduğu en önemli kaynaklardan biri mevcut insan gücüdür. Eğitim aracılığıyla bu güç, ihtiyaç duyulan yönde yetiştirilmektedir. Bu doğrultuda ülkelerin fiziksel sermaye kadar yetişmiş insan gücüne de sahip olması beraberinde toplumsal refahı getirmektedir. Çünkü fiziksel sermaye yetişmiş insan gücü elinde değer kazanmaktadır. Ancak insan yetiştirmek rastgele değil, formel, planlı, programlı ve amaçlı bir süreçtir. Eğitimde amaçlara ne düzeyde ulaşıldığı ise denetim ve değerlendirme aracılığıy
40 TL.
Toplumlar kültürel yapıları doğrultusunda aile kavramına farklı anlamlar yükleseler bile, aile kişisel ve toplumsal işlevleri nedeniyle önemini her zaman koruyan bir kurum olmuştur. Modernleşme, kentleşme, sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra; evlilik, aile, ebeveynlik ve cinselliğe ilişkin bakış açısının değişmesi, geleneksel kadın ve erkek rollerinin farklılaşması, evlilikten beklentilerin değişmesi aile kurumunun devamlılığını etkilemiştir (Ekici, 2014). Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiy
48 TL.
Eğitim istatistiği nicel eğitim araştırmalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bir eğitim araştırmasının nasıl analiz edilip yorumlanacağı konusundaki soruların cevapları araştırmacının eğitim istatistiği alanında bilgi ve deneyimine bağlıdır. Bu kitabın temel amacı eğitim istatistiğini okuyucular için açık ve anlaşılır bir dille sunmaktır. Bu sunum istatistiksel temeli olmayan okucuyucu kitlesi düşünülerek tasarlanmıştır. Ağır kuramsal bilgiler yerine araştırma yapmaya yeni başlayanların da rahatlıkla anlaya
50 TL.
Günümüzde bilgiyle donanmış insan sayısı hızla artmasına rağmen insan eliyle meydana gelen yıkıcı olaylar incelendiğinde insanlığın gittikçe karanlığa doğru sürüklendiği görülmektedir. Artık dünya sistemi öyle bir hale geldi ki sanki insan değil vicdanını ve duygularını kaybetmiş bir makine yetişmektedir. Hâlbuki Chaplin'in ifade ettiği gibi dünyanın makineden çok insanlığa, zekâdan çok iyiliğe ve anlayışa ihtiyacı var. Bu kitap bu ihtiyacı bir nebze olsun karşılamak amacıyla yazılmıştır ve sizleri yaşamını
40 TL.
Günümüzde çokkültürlü yapıların daha belirgin hale gelmesi eğitimin de çokkültürlü bir yapıya sahip olmasını gerekli kılmıştır. Eğitimde çokkültürlülük denince ilk akla gelen göçmen öğrenciler olsa da her öğrencinin birbirinden bağımsız bir kültüre sahip olduğunu düşünürsek aslında eğitimde her zaman çokkültürlü bir yapı olduğunu söylemek mümkündür. Şöyleki; aynı mahallede büyüyen çocuklar bile ailelerinden aldıkları kültürel kodlarla birbirinden farklılık göstermektedir. Bu noktada çokkültürlü yapı makro d
35 TL.
Ekonomik aklın her şeyi esir aldığı günümüz piyasa diktatörlüğü koşullarında, öğretmenlik mesleği de bu iklimden payını almıştır. Aslında yalnızca öğretmenliği değil, tüm eğitim sistemini dönüştüren mekanizma ekonomi merkezliliktir. Ekonomi merkezli yaklaşım eğitim alanında özellikle merkezi standart sınavlarla kendini göstermektedir. Bu anlamda merkezi standart sınavlar geç kapitalizmin pedagojik mantığı olarak görülebilir. Artık öğretmenden istenen, bu mantığa hizmet ederek sınava hazırlayıcı teknisyene d
35 TL.
Yaratıcılık ve Yenilenme, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, İletişim ve İşbirliği gibi kavramlar günümüz dünyasında bireylerin sahip olması gereken olmazsa olmaz becerilerin başında gelmektedir. Bireyler Etkin öğrenmenin temel alındığı sınıflarda doğal olarak saydığımız bu becerileri de kullanarak geliştirmek zorunda kalır. Yani etkin öğrenmenin doğası gereği bu beceriler gelişir. Böylelikle bireylerin matematik başarıları, güdüleri ve öğrenme stratejisi kullanımı üzerinde olumlu etkiler ortaya çıkabilir.
40 TL.
Türkiye Beşerî Coğrafyası, eğitim ve öğretim programı bakımından, bir üniversite coğrafya ders kitabıdır. Lisans öğrencileri için hazırlanmış olmakla birlikte; bu alanın ilgili bilim adamları, coğrafya öğretmenleri, Türkiyenin sosyal ve iktisadî tarihi ile ilgilenen bilim adamları ve Türk aydını için de önem taşıdığı kanısındayım. Eser, genel çizgileriyle şu konuları içerir: Türkiyenin; Jeopolitiği; Nüfus Coğrafyası; Kır Yerleşme Coğrafyası; Şehir Coğrafyası gibi. Çalışmada, ulusal sınırlar, sınır aşan
69 TL.
Türkiye'nin maârifi, kökleri yüz elli yıl kadar eskiye dayanan yapısal sorunlarla doludur ve bu sorunların çözümü için radikal dönüşümlere ihtiyaç vardır. Eğitim dünyamızın hâkim zihniyeti, başka milletlerin yüzyıllarca deneyerek ve bedel ödeyerek geldiği noktaya kısa sürede, zahmetsiz, külfetsiz ve gayretsiz ulaşmaya odaklıdır. Bunun anlamsızlığı bir yana, mümkün olup olmayacağı dahi düşünülmemektedir. Elinizdeki eser, modern eğitim sistemimizin Tanzimat'tan beri tekrarlanan krizlerinin yanında ümit vadede
46 TL.
Yaşadığı dünyayı gören, analiz eden, sorgulayan ve sentez yoluyla yeni çıkarımlar yapan bireylerin yetiştirilmesinde fen eğitiminin önemli bir rolü vardır. Özellikle ilkokul kademesinde öğrencilerin yaşadığı dünyayı anlayabilme gayreti ve arzusu içinde olmaları için fen derslerinin önemi tartışılamaz. Fen öğretimi ile öğrenciler problem çözme, yaratıcılık, analiz ve sentez yapabilme, eleştirel düşünme ile elde edilen bilgiyi güncel sorunlara uygulayabilme gücü kazanabilmektedirler. Ancak bu becerilerin kaza
38 TL.
Korece, dilbilgisi yönünden çok derin bir dildir. Ural-Altay Dil Ailesine mensup bir dil olduğundan dilbilgisi yapıları Türkçe ile benzerlikler göstermektedir. Dilbilgisinin son derece derin olması nedeniyle temel seviyede, Türkçe açıklamalı bir dilbilgisi kitabı hazırlamak eğitimin verimliliği açısından kaçınılmaz görülmüştür. Ders kitabı niteliğinde olan bu kitap, temel seviye Korece dilbilgisini konularına göre ayırarak ele almıştır ve Korece öğrenmeye yeni başlayanlar için temel kaynak görevi üstlenme
48 TL.
Sevgili gençler, Sınava hazırlık aşamasında nasıl çalışacağımız, hangi tekniği uygulayacağımız bizi hedeflerimize ulaştırmada çok önemlidir. Sınavlara hazırlık aşamasında sadece soru çözmek çok anlamlı bir çalışma değildir. Öğrenmeye yönelik en güzel çalışma konuyu okuyup, konu ile ilgili testler çözmektir. Bu kaynak konu testlerini çözmeden önce ve genel tekrarlarımızı yaparken çok faydalı olacaktır. TYT konuları aynı zamanda 9 ve 10 sınıflarda okutulan coğrafya konularıdır. Bu kaynaktan 9 ve 10 Sınıf öğre
27.9 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4