Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
(x)Fecr Yayınları
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 368 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Suriye Lehçesi ve Türkiye Türkçesindeki Deyimlerin Karşıtsal Analizi Fecr Yayınları
30 TL.
-Öze Dönüşçü Bir Yaklaşım- Sübülü's-selâm müellifi Emîr es-San'ânî, muhasebe döneminde yaşayan Yemenli bir müctehiddir. Her ne kadar Zeydî-Hâdevî çevrede yetişmiş ve eğitim görmüş olsa da kendini bu mezheple kayıtlamamış, bütün itikâdî ve fıkhî mezhepleri bid'at ve tefrika sebebi olarak nitelendirmiş ve sadece Müslüman olarak anılmayı kabul ederek kendini mezhepler üstü bir konuma yerleştirmiştir. İslâmî ilimlerin hemen her alanına ilişkin iki yüz küsur eser ortaya koymak ve birçok öğrenci yetiştirmek
46 TL.
Türkçenin Irak Lehçesindeki Varlığı Fecr Yayınları
32 TL.
İslâm'ın ilk asırlarındaki ihtiyaçlardan ve gerekliliklerden dolayı, daha önce başka ulusların hiçbirinde görülmeyen bir düzeyde, inanç, hukuk, ahlak, dil, tarih ve rivayet alanlarında son derece yoğun ve derinlikli bir ilmi faaliyet başlamış, böylece İslâm kültürü ve medeniyetinin ilk temelleri sağlam bir şekilde oluşturulmuştur. Özellikle hadislerin ve Hz. Peygamber'in hayatıyla ilgili haberlerin naklinde oluşturulan rivayet geleneği, başka uluslarda eşine rastlanmayan bir orijinallik taşımaktadır. İşte b
40 TL.
One may ask why we have chosen to look at the Murji'a and not one of the other, better known, heretical sects. Although several answers can be given to this question, what first comes to mind is that the presentation of, say the Khawarij or Shî'a, is by and large a clear-cut issue for their opponents. Thus, for a Sunnî scholar to present Shî'î ideas- or vice versa - is a pretty straightforward affair in that they are definitely heretical - or even infidel for some. Same thing goes for other sects. The li
30 TL.
Cehm'in İslâm düşünce tarihinde ortaya çıkan fırkalar üzerinde çok büyük etkisi vardır. Onun fikirleri Mu'tezile, Eş'arî, Mâtürîdî ve Ashâbü'l-hadîs çevresinde ciddi tartışmalara sebebiyet vermiştir. Bütün kelâm ekollerini olumlu veya olumsuz yönüyle etkilediği göz önünde bulundurulduğunda, ortaya koyduğu fikirler itibarıyla Cehm b. Safvân veya Cehmiyye'nin ne kadar önemli bir konumu işgal ettiği aşikârdır. Bu öneme istinaden Cehm'in araştırılması ve teolojik düşüncelerinin etkilerinin ortaya konulması gere
34 TL.
Cihad konusu günümüzde Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında tartışılan en problemli konulardan biridir. Bu durumun nedeni insanların cihad algısıyla Kur'ân'ın cihad olgusu arasındaki farklılıktır. Gerek Batı'da gerekse İslam dünyasındaki bu yanlış algının nedeni tarihi, siyasi, ekonomik, kültürel vb. sebeplerdir. Bu algıyı düzeltmenin yolu ise Kur'ân'daki cihadın ne olduğunu ortaya koymaktan geçmektedir. Bu nedenle elinizdeki kitap cihadı doğrudan kavramın doğduğu kaynak olan Kur'ân üzerinden ele almaktad
46 TL.
Hem Kur'an'ın kelime hazinesinde hem de İslâmî düşüncede yer alan en önemli kavramlardan biri hiç şüphesiz sûredir. Kur'an'da kelime, birden fazla kullanılmakta ve diğer birçok kavramla ilişkili olmakla birlikte genel anlamda Kur'an'ın bölümlerini ifade etmesi açısından İslâm ümmetinin Kur'an Kur'an tasavvurunun bir parçasını oluşturur. Öyleyse sûre kavramını incelemek onun hem Kur'an'daki semantik alanının belirlenmesinde hem de nüzûl sonrası süreçte nasıl ele alınıp tanımlandığına yönelik katkı sağlayıcı
28 TL.
Hak, hayatın devamını ve anlamını desteklemede; bireysel erdemlerin ve toplumsal huzurun inşa edilmesinde, ortalama insan seviyesinin yükseltilmesinde, refahın sağlanmasında gerekli olan bilime, tekniğe ve toplumsal ilişkilerdeki ilerlemeye imkân sağlayan önemli bir varlık, bilgi, değer ve estetik ilkesidir. Hak, varlık ilkesi olarak gerçekliğe, bilgi ilkesi olarak doğruluğa, değer ilkesi olarak adalete, estetik ilkesi olarak güzelliğe delâlet etmektedir. Hak kavramının delâlet ettiği bu manalar, onun dinî
44 TL.
Vahyin muhatapları olan toplumların özellikle karşı çıktıkları konular nelerdir? Onların itiraz ve muhalefetleri karşısında, Kur'ân ve peygamberler nasıl bir tutum sergilemişlerdir? Muhatapların bu tutumlarına karşılık onları ikna etmek için hangi üslup ve yöntemler benimsenmiştir? Tartışmalarda gözetilen hedefler neler olmalıdır? Hangi tür tartışmalar bizi istenilen hedeflere ulaştırır, hangi tür tartışmalar ise olumlu bir sonuca ulaştırmayacağı için yasaklanmıştır? Bütün bu hususların ortaya konulması yan
34 TL.
Hz. Peygamber (sav), vahyin kendisine nazil olduğu günden itibaren sahabenin nazarlarını her fırsatta Kur'an'a yöneltmiştir. Vahyin hem mübelliği hem de mübeyyini olan Hz. Peygamber'den bu çerçevede birçok hadis vârid olmuştur. İlhamını Hz. Peygamber ve onun kavlî/fiilî sünnetinden alan sahabe, bir taraftan bu hadislerin gereğince hareket etmeye ve ruhunu Kur'an'dan alan bir İslâm toplumu oluşturmaya çalışırken diğer taraftan bu hadisleri sonraki nesillere doğru bir şekilde nakletmenin gayreti içerisinde ol
46 TL.
İlk dönemlerden başlayarak günümüze kadar intikal eden hadis ilmi fıkıh usûlü, fıkıh, tefsir ve kelam ilimleri gibi birçok disiplinin müracaat ettiği bir kaynak niteliği taşımıştır. Tarihi seyir içerisinde mezkûr her bir disiplin, hadise bakış açısını yansıtan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Kavramsal mahiyet, haberlerin kaynak değeri ve hadis metodolojisinin bu ilimler tarafından nasıl değerlendirildiğini tespit ve tahlil etmek, üzerinde durulması gereken bir husustur. Günümüzde inter disipliner ve mukarene
34 TL.
Bu kitap; İran İslam Devrimi'ne giden yol, devrimi hazırlayan şartlar, devrimi gerçekleştiren insanlar, bu insanların dinî, mezhebî ve hayata dair yaklaşımları ile devrimin yapılışından bugüne geçirdiği evreleri ve artçı sarsıntıları üzerine yazılmış gezi ve inceleme yazıları, röportaj ve makalelerden oluşmaktadır. Günümüzde İran'da her şey tartışılıyor. Hatta devrim bile. Özellikle gençler giyim kuşamları ve söylemleriyle rahatsızlıklarını, tepkilerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Çarşı pazar ya da esnaf k
50 TL.
İslâm'da kişinin yaptığı şeylerden sorumlu tutulması, akıllı olmasına bağlandığı için emir ve yasakların muhatabı, akıl sajibi kişiler olmaktadır. Bununla birlikte kişi, fiziki gelişimi için gerekli olan evreleri sağlıklı bir şekilde tamamlayabildiği halde, akli olgunluğa erişebilmeyi sağlayan aşamaları kat etmemiş olabilir. Akli gelişimin kemale ermesi için gerekli olan safhalar, muhtelif sebeplerden dolayı aşılamadığında, kişinin fiil ehliyeti olumsuz yönde etkilenmekte ve dolayısıyla kişinin mükellefiyet
44 TL.
Das Türkische und das Deutsche gehören sowohl aus genetischer als auch typologischer Sicht underschiedlichen Sprachfamilien an. Als selbtverständliche Resultat dieser Zugehörigkeit haben wir hier mit zwei verschiedenen Sprachen zu tun, die bezüglich ihre grammatische Struktur gravierende Undterschiede aufweisen. Diese Kontraste wirken sich oft negativ auf den Spracherwerbprozessi wenn die Lehrenden und die Lernenden dazu nicht sensibilisiert werden. Ich beabsichtige mit meiner Arbeit anhand ausgewählter
26 TL.
Namaz, Yüce Allah'a karşı saygı ve bağlılığı ifade eden bazı söz ve davranışlardan oluşur. Namaza, iftitah tekbiri ile Allahu Ekber diyerek başlanır. Namaza başlandığında, namaz dışında yapılması helâl olan eylemler, iftitah tekbiri ile nasıl haram hale geliyorsa, namaz dışında iftitah tekbiri olan, buluğ çağına erdikten sonra da, Yüce Allah'ın en büyük olduğu bilinciyle, emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşanmalıdır. Namazda kıyam (ayakta durmak) ne kadar önemliyse, namaz dışında kıyam olan haksız
36 TL.
In this book, destiny (qadar) from the Quranic perspective is examined by way of a comparison with the opinions of Theological Creeds. Then, man's responsibility in terms of the reasons for man's responsibility and God's justice are analysed according to the Quranic philosophy. The study aims to present an accurate understanding of destiny has changed; and to also present man's responsibilities in the context of destiny according to the Quranic worldview. In both analysis of destiny and responsiblity in the
16 TL.
Selefi din tasavvuru üzerinde yükselen Ehl-i Hadis zihniyeti ve Hanbelî geleneğin en önemli temsilcilerinden aynı zamanda teorisyenlerinden biri olan İbn Teymiyye (ö. 728/1328), İslam ilim geleneği ve düşünce tarihinde özgünlük girişimi ve alternatif söylem çabası içerisinde olan buna rağmen daha çok endişeli muhafazakâr duruşu ve tenkitçi mütefekkir yönüyle öne çıkan bir isimdir. İbn Teymiyye; eserleri, yenileme fikri, fıkhî ve itikadî mezhebi, siyasi ve felsefî görüşleri, tarihçiliği ve tasavvuf anlayışı,
44 TL.
Tarih, insanlığın yeryüzündeki uzun serüveninin bir başka ifadesidir. Günümüzün baş döndürücü hızla akan zamanı içerisinde geçmişi unutmuş haldeyiz. Neredeyse hafızasız bir topluma dönüştük. Yaşayan Tarih olarak nitelenecek ender insanlardan Süleyman Arslantaş bir ömre ne çok şeyin sığdığının belgesi gibidir. - Osmanlı Devleti'nin hayatımızdan çekilmesi... - Türkiye Cumhuriyeti'nin getirdikleri/götürdükleri... - Periyodik askeri darbeler ve muhtıralar... - 1960 İhtilali, 12 mart muhtırası, 12 eylül askeri
60 TL.
Hicri 4. yüzyılın önemli dilcilerinden olan Ebû Alî el-Fârisî için öğrencileri ve bazı biyografi yazarları Sîbeveyhi ile el-Fârisî'nin yaşadığı dönem arasında el-Fârisî'den daha iyi bir dilcinin gelmediğini ifade etmektedirler. 30'dan fazla eser kaleme alan müellifin nahiv hakkında yazdığı el-Îzâh isimli eseri medreselerde 300 yıl kaynak kitap olarak okutulmuştur. Daha sonra el-Îzâh'ı tamamlama mahiyetinde yazdığı sarf kurallarını içeren et-Tekmile isimli eseri gelenekte önemli bir yere sahip olmuş ve sarfa
34 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 368 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1