Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
(x)Gazi Kitabevi
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
BÖLÜM 1 Kadın Girişimciler: Kavramlar, Yaklaşımlar Ve Sorunlar BÖLÜM 2 Lisansüstü Akademik Araştırmalar Bağlamında Kadın Girişimci Sorunları BÖLÜM 3 Covid-19 Pandemi Dönemi Ve Ekonomik Yansımaları BÖLÜM 4 Kadın Girişimcilerin Pandemi Algısı, Karşılaştıkları Sorunlar Ve Beklentiler
28 TL.
Yeni İpek Yolu Projesi'nde Türkiye'nin Yeri Yatırım Gelişme Yolu Yaklaşımı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Yatırım Kararlarının Rasyonellik Değerlendirmesi: Türkiye Örneğinde Nitel Bir Analiz Dijital Ayak İzi Kullanarak Yeniden Pazarlama - Gözetim Kapitalizmi Sürdürülebilir Kalkınma Ve Sürdürülebilir Kalkınmada Karşılaşılan Güçlükler: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme Çevre Sorunları, Sürdürülebilir Kalkınma Ve Çevre Ahlakı Ekonomi Yönetiminde Düzenleyici Otoritelerin Kuşatılması Görünmeyen Sın
45 TL.
https://docviewer.yandex.coThe Validity of Debt Overhang Theory in Develeoping Countries The Validity of Wagner's Law: The Case of Turkey Within the Framework of the Musgrave and Mann Models The Impact of Foreign Direct Investment o the Economic Growth of Turkey The Impact of Co2 Emissions on Economic Growth: A Case Study for OECD Countries Impact of Income Inequality and Economic Growth on The Human Development Index: Panel Data Analysis for BRICS Countries The Economic and Financial Determinants of Co2 Em
52.5 TL.
Country - Comparative Analysis of the Impact of Level of Corruption on Foreign Aid at Quantile Level Küreselleşme ve Gelir Eşitsizliği: Merkezi ve Doğu Avrupa (CEE) Ülkeleri İçin Bir Yaklaşım Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Yapısının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi Vergi Uyumu Analizinde Komşuluk Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Deneysel Bir Çalışma Vergi Gelirleri ve E-Uygulamalar Kayıtdışı Ekonominin Azaltılmasında Etkili midir? Enflasyonla Mücadelede Katma Değer Vergisi: VAR Analizi Türkiye'de Kamu Bor
52.5 TL.
Open Strategy: An Emergent Theoretical Perspective in Strategy Research and Practice The Role of Perceived Organizational Support in the Relationship between Digi-Agile Organizational Culture and Sustainable Competitive Advantage Malign orBenign: A Preliminary Study on the Different Faces of Dominance in Task- Oriented Groups Güç Temellerinin Güçlendirme Yoluyla İşle Bütünleşmeye Etkisi Uzun Ömürlülük ve İş Hayatı: Çalışan ve İşveren Motivasyonu Üzerine Bir Değerlendirme Kavramsal Bir İnceleme: İşte Kendine
43 TL.
Vergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Sorunsalı Vergilemenin Mali Amacının Gerçekleşmesinde Etkili Olan Faktörler Türk Vergi Sisteminde Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Özel Vergi Güvenlik Önlemleri Alkollü İçkilerin Vergilendirilmesi: Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değelendirme Çevre Kirliliğinin Bir Türü Olan Hava Kirliliği ve Havacılık Vergisi Küresel Bir Dönüşüm: Dijital Hizmet Vergisi Otomasyon, Bilişsel Kapitalizm, Pandemi ve Devlet Maliyesi: Vatandaşlık Geliri Tartışmaları Kamu Harcama ve
40 TL.
I. BÖLÜM - META-ANALİZ YÖNTEMİ II. BÖLÜM - MUHASEBE ALANINDA YAPILMIŞ META-ANALİZ ÇALIŞMALARI III. BÖLÜM - META-ANALİZ UYGULAMASI
25 TL.
The Effect of Accounting Information Systems on Companies Adoption of the International Financial Reporting Standards in Emerging Economies: The Case of Turkey Muhasebenin Teorisi ve Tarihi Gelişimi Muhasebe ve Denetimde Blok Zinciri Teknolojisinin Kullanımının Önündeki Engeller ve Potansiyel Uygulama Riskleri Muhasebede Hile: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma Muhasebe Meslek Mensuplarının Rol Belirsizliği ve İş Tatmini İlişkisinde Etik İklim ve Etik Tutumun Rolü Muhasebeci Perspektifinden E-Vergi Bey
50 TL.
Critical Theory and a Critical Approach to Marketing The Role of Brand Association Factors in Ensuring Brand Loyalty in the Online Environment Pazarlamanın Tanımı - Kapsamı ve Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler Pazarlamada Yaşanan Dijital Dönüşümler: Sosyal Medya Pazarlaması Sosyal Medya ve Gelecekte Dijital Pazarlama Siyasal Pazarlama Kapsamında Sosyal Paylaşım Sitelerinin AHP Yöntemiyle Değerlendirilmesi The Role of Internal Audit in the Social Media Audit Tüketim Bilinci, Değer ve Algılanan Tüketici Etki
50 TL.
1 INTRODUCTION 2 GENERAL INFORMATION AND LITERATURE REVIEW 3 METHODOLOGY 4 EMPIRICAL RESULTS AND DISCUSSION 5 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
28 TL.
Yazar adı : Dr. Hulusi Böke, Dr. Şakir Tüfekçi, Dr. Mehmet Kartal, Dr. Yalın Aygün, Dr. Abdullah Doğan, Doktorant Burak Canpolat Bölüm 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Model Kullanılması Bölüm 2 Spor Turizmi Etkinliklerinin Ekonomik Çevresel ve Kültürel Etkileri Bölüm 3 Tarihsel Süreçte Paralimpik Yaz Oyunları Bölüm 4 Yeni Neslin Engelsiz Sporu: E-SPOR Bölüm 5 Ali Rıza Yalman'ın(Yalkın) Cenupta Türkmen Oymakları Eserindeki Geleneksel Spor ve Oyunlar Bölüm 6 Rekreasyonel Tüplü Dalış Macerası ve İyi Oluş
20 TL.
Philips Eğrisi: Gelir Grupları İtibariyle Betimsel Bir Analiz Türkiye'de Siyasi İstikrar Ekonomi İlişkisi: 2002 Sonrasına Bir Bakış Türkiye'de Gelir Hareketliliği: Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Üzerine Etkisi Covid-19 Salgınının Türkiye Ekonomisine Sektörel Etkileri Koronavirüs Salgın Krizinin Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri İhracata Teşvikler Kapsamında Türkiye'nin Seçilmiş Ülkelerle Dış Ticaretinin Karşılaştırılması Ziye Gökalp ve Osmanlı - Türkiye İktisat Antropolojisinin Temell
51 TL.
Bölüm I - Giriş 1.1. Problem Durumu 1.2. Alt Problemler 1.3. Araştırmanın Amacı 1.4. Araştırmanın Önemi 1.5. Varsayımlar 1.6. Araştırmanın Sınırlılıkları 1.7. Tanımlar Bölüm II - Kavramsal Çerçeve 2.1. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi 2.2. Sınıf Yönetimi 2.3. İlgili Araştırmalar Bölüm III - Yöntem 3.1. Araştırmanın Modeli 3.2. Evren ve Örneklem 3.3. Verilerin Toplanması 3.4. Verilerin Analizi Bölüm IV - Bulgular 4.1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Davranışlarına Ait Puan Dağılımı 4.2.
18 TL.
INTRODUCTION Pandemic Worldwide Effects of Covid-19 The Effects of Covid-19 on the Sports Industry METHOD Research Model Research Sample Research Data Collection Ethics Analysis of Research Data Athletics and Performance Values RESULTS Male Athletes Female Athletes INTERPRETATION OF THE FINDINGS Evaluation by Continents Evaluation by Quarters Evaluation by Jumping Events
32 TL.
İçindekiler 1. Bölüm: Atletizm 2. Bölüm: Basketbol 3. Bölüm: Cimnastik 4. Bölüm: Futbol 5. Bölüm: Hentbol 6. Bölüm: Judo 7. Bölüm: Korfbol 8. Bölüm: Masa Tenisi 9. Bölüm: Muay Thai ( Mücadele Sporları Uygulaması ) 10. Bölüm: Pilates 11. Bölüm: Tenis 12. Bölüm: Voleybol 13. Bölüm: Yoga 14. Bölüm: Yüzme
47.5 TL.
İçindekiler A. Yerel Yönetimlerde Kuramsal ve Tarihsel Çerçeve B. Türkiye'de Yerel Yönetimler C. Yerel Yönetimlerde Sorunlar ve Reform Arayışları D. Yerel Yönetimler ve Siyaset E. Yerel Yönetimler ve Kent F. Yerel Yönetimlerde Kalkınma, Dijitalleşme ve Çevre
70 TL.
İçindekiler Dünya'da Ve Türkiye'de Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne De Öğrenimde Yer Alan Gençler (NEET) İşgücü Piyasalarının Feminizasyonu Ve Türkiye Gözlemleri Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümündeki Akademisyenlerin Cam Tavan Sendromu Algısı Kadın Yoksulluğu Çözüm Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması Üzerine Tartışmalar Pozitif Ayrımcılık Bağlamında Türk Medeni Hukukunda Cinsiyet Eşitliği Emeklilikten Çalışmaya Geçiş: Köprü İstihdam Kavramsal Bir Değerlendirme Düzensiz Göçün Ortaya Çıkardığı Kırılganlıkları
32.5 TL.
İçindekiler BÖLÜM 1 Giriş BÖLÜM 2 Kişilik ve Kişilik Özellikleri Özellik Yaklaşımı ve Kişiliğin Beş Temel Özelliği Optimum Uyarılma Seviyesi Teorisi Keşifsel Davranış Eğilimleri Keşifsel Satın Alma Eğilimleri ve Optimum Uyarılma Seviyesi Çevrimiçi( Online ) Satın Alma Niyeti İntermette Keşifsel Satın Alma Eğilimleri
15 TL.
İçindekiler 1. Demokrasi Ve İktisadi Demokrasi 2. Faydacı Yaklaşım 3. İktisadi Özgürlükler Özelinde İktisadi Demokrasi Ve Eleştirisi 4. Meritokrasi Tartışmaları 5. Bir Çıkış Yolu Arayışı
25 TL.
İçindekiler Bölüm 1 Türkiye - Irak İlişkilerinin Tarihi Bölüm 2 2003 Irak Savaşı ve Arap Baharı Arasında Türkiye - Irak İlişkileri Bölüm 3 Arap Baharı Sonrasında Türkiye - Irak İlişkileri Bölüm 4 Türkiye'nin Terörle Mücadelesinde Yeni Konsept Planı ve Irak / Suriye Denkleminde Sınır Ötesi Operasyonları
28.5 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1