Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 400 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
İç Denetim Faaliyetinde Şeffaflık;(Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)
Bu çalışmada, iç denetim faaliyetinin, uygulamada yeni kamu yönetimi ve yönetişim anlayışının gerektirdiği ölçüde şeffaf olup olmadığı ve iç denetçilerin, iç denetim faaliyetine ve şeffaflığa ilişkin algılarının ne olduğu sorularına cevap aranmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi izlenerek, vaka çalışması yöntemi benimsenmiştir. Derinlemesine mülakat tekniğinin kullanıldığı araştırmada, amaçlı örneklem tekniği ile seçilen 50 katılımcı ile görüşülmüştür. Tamamı iç denetçilerden oluşan katılımcılardan
64 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  20
Posthüman: Şehir ve Beden
Elinizdeki bu kitap, Posthümanizm Kitaplığı olarak tasarlanan serinin ilk kitabıdır. Kitabın odağını posthüman ve onun şehir ve mekân kavrayışı oluşturmaktadır. Posthümanizmin tarihsel ve kavramsal yapısı incelenerek posthüman ve onun yaşadığı, yaşamak istediği şehre dair ipuçları tartışmaya açılmıştır. Sokratik diyaloglarda karşımıza çıkan “kendini bil” (gnothi seauton) buyruğu, “Ben, insan teki, kimim?/neyim?” sorusunda bilmeyi ve eylemeyi etik, ontolojik ve epistemolojik açıdan birbirine bağlamaktaydı. S
32 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  20
Türkiye’de Devlet ve Cemaatler ;Laiklik Sözleşmesi
İslami cemaatler, Türkiye’de hemen herkesin peşin hükümlere sahip olduğu bir konu. Cemaatler, çoğu zaman kişinin ideolojik konumlanmasına göre olumlu veya olumsuz olacak şekilde tek boyutuyla ele alınan yapılar. “Türkiye’de Devlet ve Cemaatler”, tarafsızlığa mümkün olduğunca sadık kalmaya çalışarak, bu meseleye yeni bir bakış açısı getirerek onu tüm boyutlarıyla kavrama iddiasında. Pierre Bourdieu’nün kavramsal çerçevesi, Türkiye İslamcılığını kapsamlı biçimde anlamak için kullanılıyor. Türkiye’de cemaatler
48 TL. 60 TL.
Tükendi
 %  20
Terörizmin El Kitabı
Terörizm El Kitabı, terörizm ve terörizmle mücadele konusundaki önemli araştırmaları sistematik olarak bütünleştiren bir derleme kitaptır. Bunu yaparken bu derleme çalışma, bir yandan bilim adamlarını diğer yandan ise uygulayıcıları, bu kritik fenomeni araştırmak ve öğretmek amacıyla bir araya getirmektedir. Kitap, okuyucusunu terörizm ve terörizmle mücadele konusunda son yaklaşımlar, yöntemler, teknolojiler ve konularla tanıştırmayı hedeflemektedir. Konu üzerine hızla gelişen ancak bir şekilde birbirinden
260 TL. 325 TL.
Tükendi
 %  20
Basın, Bellek, Travma: Türk‐Amerikan İlişkilerinde Travmanın İzleri
William Faulkner, “geçmiş asla ölü değildir, hatta geçmiş bile değildir” diyerek geçmişin sahip olduğu potansiyelin altını çizer. Geçmiş, şimdiki zamana sirayet etmekten hiçbir zaman geri durmaz. Dolayısıyla da şimdiki zamanı anlamanın yolu, geçmişi anlamaktan geçer. Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin bugününü anlamak için de aynı perspektifi kullanmamız gerekiyor. Bu noktada geçmiş, iki ülke arasındaki ilişkinin nabzını tutmak açısından önemli bir referans noktasıdır. Bu kitapta da yazar, iki ülke arası
60 TL. 75 TL.
Tükendi
 %  20
İstiklâl Yolu’nu Niçin Öğrenmeliyiz?
Birinci Dünya Savaşı’nın kaybedilmesi ve özellikle Mondros Mütarekesinin imzalanması ile Osmanlı Devleti fiilen son bulmuştu. Bu mütareke ile Osmanlı askeri terhis edilmiş, elindeki silahlarına el konulmuştu. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkması ile başlayan Türk Milli Mücadelesi, kısa süre içerisinde tüm yurda yayılmış, topyekûn bir seferberlik başlamıştı. Misak-ı Milli kararları ile halk nezdinde Türk Milli Mücadelesine destek olunacak, özellikle askere silah temini için İnebolu-Ankara güzergâhında k
40 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  20
Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Son Yirmi Yılı (2000-2020);Türkiye-Çin Karşılaştırmalı Analiz
Ekonomik büyümeyi etkileyen birçok farklı unsurun incelendiği bu kitapta, Türkiye ve Çin’in ekonomik büyüme anlamında diğer dünya ülkelerine göre 2000-2020 yılları arasındaki yirmi yılda, yirmi dokuz endeks boyutunda nasıl bir performans sergilediği incelenmektedir. İncelemeye konu zaman diliminde, Türkiye ekonomisindeki değişimi, dönüşümü ve gelişimi gösteren yirmi dokuz endeksin yedi tanesinde olumlu yönde artış, iki tanesinde herhangi bir değişimin olmadığı, yirmi endekste ise olumsuz yönde bir azalış ol
140 TL. 175 TL.
Tükendi
 %  20
Eğitim Bilimlerinin Kassandrası;L. Işıl Ünal İçin Yazılar
Işıl Hoca, 1982 yılında başlayan akademik yaşamı boyunca pedagojik düşüncesinde herhangi bir epistemolojik sapma ya da savrulma sergilemeksizin pedagojik imgelemin sınırlarını genişleten eserler vermiştir. Eleştirel ve özgürleşimci bilgi üretimi ile öğretim arasında kurduğu sıkı bağ ve öğrencisine verdiği önem, Işıl Hoca’nın akademideki yolculuğunun en ayırt edici özelliklerinden biri olmuştur. Yükseköğretimin ticarileştirildiği, bilimsel etkinliğin ise “projeci bilgi üretme pratiği” olarak metalaştırıldığı
120 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  20
Türkiye’de İtfaiyenin Anatomisi
İtfaiye hizmetinin ülkemizdeki durumunu ortaya koymaya çalıştığımız bu kitap, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi’nde yürütülmüş Hizmet Standartları Araştırma Projesinden (2015) elde edilen bulgulara dayanmaktadır. Ne yazık ki, araştırma kitaplaştırılma aşamasında iken TODAİE kapatıldı. Bu araştırmayı özgün kılan unsurlarından biri, elde ettiği verilerdir ve bu verilerin toplanmasında dönemin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün araştırmaya katkıs
40 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  20
Kalkınmanın HES Hali ;Kalkınma Politikalarının Hidroelektrik Santralleri Üzerinden Uygulanışı; Tunceli Uzunçayır Baraj ve HES Örneği
İnsanlık tarihinin insan ve doğa ilişkilerinin tarihi olduğu gerçeğinden yola çıkarak hazırlanan bu kitap, tarihin belli bir aşamasını ve dünyanın çok küçük bir bölgesinden yola çıksa da sistemin işleyişine dair çözümlemelere katkı sunuyor. Enerji ihtiyacı söyleminin yaygınlık kazandığı 20.yy’ın ikinci yarısından günümüze bu ihtiyacın hangi yöntemlerle, nelere ve kimlere karşı yapıldığını ortaya koyarken bu ihtiyacın ne pahasına karşılandığını sorguluyor. Kazananlar ve kaybedenler arasındaki dengenin iktida
36 TL. 45 TL.
Tükendi
 %  20
Dış Politika ve Etik
Dış Politika ve Etik
9.28 TL. 11.6 TL.
Tükendi
 %  20
Alfred Schutz ve Fenomenolojik Sosyolojisi
Fenomenolojik sosyoloji diğer mikro-sosyolojiler, gündelik hayatın sosyolojileri, sözgelimi sembolik etkileşimcilik, etnometodoloji gibi Türkçe sosyoloji ve sosyal bilimler literatüründe hak ettiği düzeyde yer almayan ve tartışılmayan bir yaklaşımdır. Yakın zamanlarda bu eksikliği gidermek amacıyla ilgili kitaplar Türkçeye çevrilmeye ve daha ağırlıklı olarak sosyal bilimlerde çalışan okuyucunun dikkatini çekmeye başlamıştır. Fakat burada önemli bir sıkıntı vardır. İlk olarak, fenomenolojik sosyolojiyl
48 TL. 60 TL.
Tükendi
 %  20
Abdüllatif Subhi Paşa - Bir Tanzimat Paşası ve Kültürel Sermayesi
1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nin modernleşme konusunda ciddi adım attığı büyük ölçüde kabul edilen bir konudur.Yine üzerinde çok büyük ölçüde uzlaşılan başka bir konu ise, Ferman'ın bahsi geçen sorunların ve gelişmelerin yarattığı tehditleri ortadan kaldırmanın çaresini arayan,Batı Avrupa'ya özgü düşünce ve uygulamaları benimseyen Bab-ı Âli bürokratlarının eseri olmasıdır.Doğallayın bürokratların kendi aralarında meydana gelen hizipleşmeler, ilişki ağları ve bu bürokratların kült
28 TL. 35 TL.
Tükendi
 %  20
Bilişsel Savaş - Terörizmle Mücadele ve Kamu Diplomasisi
“Terörizmle mücadelenin önemli bir bileşeni, teröristlerin, potansiyel teröristlerin ve özellikle de onları destekleyen halkın düşüncelerini etkilemektir. Emrah Aydemir'in uygun bir şekilde bilişsel savaş olarak tanımladığı fikirleri etkileme çabaları, yüksek riskli bir rekabet sahası olarak görülmelidir. Bu, belirli bir çerçevede uzmanlaşılmış sanat, bilim ve uyarlamalarla birlikte çok boyutlu bir mücadeledir. Kitap, şimdiye kadar hak ettiği ilgiyi görmeyen bu konuya mühim bir katkı sağlamaktadır. Bu kitap
48 TL. 60 TL.
Tükendi
 %  20
In Search of Atlantica
In Search of Atlantica
64 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  20
Bir Çocuk İki Dil Çift Diploma İki Dilli Okul Öncesi Eğitim İçin Türk - Alman Yüksek Öğrenim Programlarının Geliştirilmesi Üzerine Tartışmalar
Elinizdeki proje yayını, Türkçe konuşan çok sayıda çocuğun ve gencin yetiştiği değişik Avrupa ülkelerinde yayınlanan araştırma ve uygulama sonuçları üzerine yazılmış güncel makaleleri değerlendirmektedir. Bu yayın, Akdeniz Üniversitesi ve Heidelberg Eğitim Bilimleri Üniversitesi'nin birlikte yürüttükleri ''Bir Lisans, İki Dli, Çİft Diploma: Türk-Alman Okul Öncesi Eğitim Programı'' konulu proje çalışmalarından ortaya çıkmıştır.
56 TL. 70 TL.
Tükendi
 %  20
Osmanlı ve Atatürk Dönemi Yenileşme Dinamikleri
Osmanlı tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi araştırmacılığı son yıllarda büyük hız kazandı. Bu araştırmalar arasında bilimsel olanları önemli yer tutmaktadır. Ancak günümüzde ticari maksatla ve popüler kültür anlayışla yazılanlar, tarihi ilim olmaktan çıkarıp, dedikodu tarihçiliğine doğru götürme tehlikesiyle bıraktığı gerçeği de ortadadır. Temmuz 2009'da komisyon tarafından yazılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi kitabında yazdığım Osmanlı Devletinde Yerleşme Hareketleri bölümünden de faydalanarak Osma
12 TL. 15 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 400 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1