Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
(x)Felsefe
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 16 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Demokrasi ve felsefe ikiz doğmuşlardır. Her ikisi de ?ortak faydayı hedeflerler ve her biri kendi çoklu yol alışlarında dünyada gerçekten de ikamet etmek isteyen biri için bunun belirleyici bir sorunsal olduğunu hisseder. Elbette demokrasi, güneşli ve zeytin ağaçlarıyla dolu bir ülkede aşağı yukarı yirmi beş yüzyıl önce icat edildi, fakat bugün küresel bir sorumluluk projesidir. (...) Bizim burada yapmak istediğimiz şey bir terminoloji oluşturmak değil ve filozoflara verdiğimiz önem onlara ayırdığımız satır
26 TL.
Analizan'ın, 'çatışmalarını sorunsallaştırmak' suretiyle -'verili varoluşsal gerçekliği'nden kalkarak- kendi hayat hikâyesi içinde yol alması, -'nesne ilişkileri'nin tarihsel uğrakları ve analistle ilişkideki yansıyışları ile yüzleşerek- şimdiki kendi(liği)ni/özne(l)liğini çözümleyip yeniden kurması anlamında, psikanaliz, 'yaratıcı' bir 'edimsellik'tir: 'Özgürleşme'yi arkasına alan, 'etik' ve 'estetik' bir çaba. Bir başka deyişle, 'kendi'ndeki 'öteki'ni, ötekideki kendini, dolayısıyla, kendi ve ötekinin hem
45 TL.
Ergenlik herkesin hayatında benzersiz bir zamanı temsil eder. Fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimler insanın hayatında yalnızca bir kere örtüşür: öznenin kendisi ve diğerleri tarafından gözlemlenebilir önemli fiziksel değişiklikler, düşünme, ötekini ve kendini hissetme şekillerini etkileyen psikolojik değişiklikler, kişiler arası ilişkiler ve ilgi alanlarında kendini gösteren sosyal değişiklikler. Değişimlerin zaman içinde ya da kısmi olarak gerçekleştiği çocukluk ve yaşlılıktan farklı olarak, ergenlik,
28 TL.
Freud'un psiholociyası hâl-i hazır-ı ilmide âlemşümul ehemmiyet kesbetmiş bir hareket-i ilmiyedir. Freud'un nokta-i nazarı verilen bu ehemmiyete layık olsa da olmasa da bunun memleketimizde şimdiye kadar olduğu gibi mühmel kalması caiz olamaz. -Mustafa Hayrullah- İşte Freud'un nazariyesi... Son senelerde lehinde ve aleyhinde pek çok şeyler işittiğimiz Freudizme gerek teşhis ve gerek tedavi nokta-i nazarından biraz olsun kıymet vermemek istemeyiz. -Mazhar Osman- (Arka Kapak)
24 TL.
Freud'un ilim aleminde vücude getirdiği azim ve hayretengiz inkılab, yalnız tıb ve rûhiyât sahalarında münhasır değildir; o, ahlak, bediiyat, ictimaiyat ve tarih-i edyan gibi en mühim ve büyük hadiseleri de izah edebilecek kadar bir vüs'at ve kudret iktisab etmiştir. -Naci Fikret Yirmi beş, otuz seneden beri etrafında pek az bitaraflık ve daha çok muhabbet ve nefret toplayan Freud'un Londra'da öldüğünü bütün dünya gazeteleri sütunlarına aksettirdiler. İnsanların ruhla ve bilhassa onun bakasile alâkalı oldu
24 TL.
David Lapoujade'ın ilk kitabı olan William James, Ampirizm ve Pragmatizm bugüne ait bir kitap. Bize inancımızı kaybettiğimiz bir dünyaya nasıl tekrar inanacağımızı, güveneceğimzi düşündürüyor. O halde, Radikal ampirizm, postmodern dünyanın içinde, mutlakçıların inandıkları bir Tanrı veya bir Doğa'nın yerine bize içkin bir fikre, dünyaya nasıl tekrar güvenebileceğimizi hatırlatan bir düşünceyi sunuyor. Ve zaten 19. yüzyıl sonunda James'in felsefesi pragmatizm olarak bu inanç krizinin üzerine kurulu bir düşün
19 TL.
David Lapoujade, birinci ciltte, Gilles Deleuze'ün daha önce hiçbir kitapta yayımlanmamış yazılarıyla birlikte, yine onun 1953'den 1974'e kadar yayınlanmış olan metinlerini ve söyleşilerini okuyucuya sunuyor. Bu, Gilles Deleuze'ün düşüncesinin tarih felsefesine karşı olan yaklaşımını gösteriyor. Bu makale, kıta adaları ve okyanus adaları diye kökensel ve türemiş adaları ele alırken bize tarih felsefesi yerine coğrafya felsefesinin önemini vurgulamakta. Issız Ada makalesi, Deleuze ve Guattari'nin Felsefe Ned
44 TL.
Sunuş Presentation -Talat Parman- Önsöz Preface -Talat Parman- Psikanalist ve Sanatçı Psychoanalyst and Artist -Talat Parman- Babayı Öldürmek ve Yaratıcılık On Murdering the Father and Creativity -Ferhan Özenen- Gölgedeki Hayal The Perceiving in the Shadow -Hatice Nihal Aslan- Filmler ve Bilinçdışı Movies and Unconscious -Didem Aksüt Dönmez- Film İzleyicisi: Düş Görenden Düş Yorumcusuna The film Viewer: From Dreamer to Dream Interpreter -Emanuel Berman, Çevirenler: Ayşenur Bay Aytekin, Bessi Meshulam- Darth
18 TL.
Tükendi
Gilles Deleuze'ün metinleri ve söyleşilerinin yer aldığı ikinci cildin içindeki yıllarda Deleuze, ilk ciltteki yazıların zamanında olduğu gibi, ilk başta Amiens'de sonra da Orléans'daki liselerde dersler vermeyi bırakmıştı. Kitaptaki metinler ve özellikle Deleuze'ün Elias Sanbar ile yaptığı söyleşi onun Filistin meselesiyle ne kadar yakından ilgili olduğunu göstermektedir. Bu yazıların bazıları, David Lapoujade'ın da bu kitabın önsözünde belirtmiş olduğu gibi, Fransızca okurun ilk defa karşılaştıkları yazıl
44 TL.
Tükendi
Ve sadece bağlar ve ayırır. Yani, oluş, varlığın yerini almıştır, Gilles Deleuzeün düşüncesinde. Öz ve töz yerine oluş, birey yerine de çizgiler yer almaktadır. Ebedi dönüş ise bir seçmecilik olarak durmaktadır. Bir beden kendi içine ait bir güce sahip olarak diğer bedenlerden ayrılır. Her bedenin gücü kendisine aittir. Bir beden diğerlerinden güç dereceleriyle ayrılır. Bir beden başka bir bedenle de aynı nedenlerden dolayı içiçe geçebilir. Güçler arası ilişkiler bedenleri ayırır ve bağlar. İçiçe sokar ve f
12.04 TL.
Tükendi
Postmodern Görüntü kitabında, Platon`dan beri süregelen simülakr kavramının saptırıcı yanı ele alınıyor. Görüntü dünyası içinde Disneyland`ın simülasyonlarının gerçek ile gerçek olmayan arasındaki bağı belirleniyor. Barok ile Postmodern yakınlıkları kuruluyor. Ali Akay, sosyolojinin tıkandığı anda yeni sosyallikleri gündeme getiriyor. Bilimler arasındaki karşılıklı bir geçişi önemsiyor. Postmodern Görüntü kamu alanı ve politika, Baudrillard`ın sosyolojisiyle, Bataille`ın edebiyatındaki kötülük temasıyla tam
12.04 TL.
Tükendi
Bu kitabın hazırlanışı sırasında herkesin ilgi odaklarının farklı olacağı düşüncesinden yola çıkılmıştır. Foucault`nun kitaplarındaki üç eksenden Bilgi, (Gerçek) İktidar, Zevk eksenlerinden yola çıktım. Kitaplarını bu eksenlerin ağırlığında okudum. Okumam sırasında Gilles Deleuze`ün Foucault üzerine yazılarından konuşmalarından faydalandım. Bu anlamda Foucault okuyuşumda Gilles Deleuze`ün etkisi belirgin bir biçimde gözükmektedir. Bir yandan Foucault`nun bir felsefeci olduğunu ve bu açıdan Batı metafizik ta
11 TL.
Tükendi
Siyasi Otoritenin normal psikoloji sini oluşturmak, onun ahlakını bilmeksizin, mümkün değildir; bu da Devlet biçimi altındaki Otoritenin siyasi gerçekleşiminin bilgisini gerektirir. Ve tüm bunlar, ne ise o olarak Otorite fenomeninin ( siysi mi, dini mi yoksa başka bir biçimde mi gerçekleştiği sorusundan bağımsız olarak) felsefi bir çözümlemesini gerektirir; önce görüngübilimsel çözümleme, ardından metafizik ve nihayet varlıkbilimsel çözümleme.
11.11 TL.
Tükendi
Bu kitap bir konuşma metninden oluşuyor. Perikles ve Verdi arasında nasıl bir bağ kurmak mümkündür? M.Ö.´nün Atina demokrasisi ile 19. yüzyıla ait bir müzisyenin birbirine bağlanması ne demek? Bu iki ayrışık tarihin üst üste gelmesi ne demek? Bu çok önemli gibi duran bir yaklaşım. Pozitivist bir anlayışın tamamen dışında duruyor. Tarih, ilerleyip geride bırakanlarla işlemekten çok üst üste gelmelerle işliyor. İkisini birleştiren çizgi nedir öyleyse?
11 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 16 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1