Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 19 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Neoliberalizm
İçinde yaşadığımız neoliberalizm çağı, dünyadaki milyarlarca insanın yaşamını iktisat, siyaset, uluslararası ilişkiler, ideoloji, kültür... gibi çok farklı alanlarda fazlasıyla etkiliyor. Kısa sürede böylesine yaygın ve etkili bir hâl almış olan neoliberalizmi değerlendirmek, hem düşünsel hem de siyasi nedenlerle elzemdir. Elinizdeki seçki, neoliberalizmi eleştirel bir yaklaşımla çok farklı açılardan ele alan, konuyla ilgili aktivistler, öğrenciler ve sosyal bilimciler için araştırma gündemini ana hatları
45 TL. 60 TL.
 %  25
Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı
Kapitalizmin ve iktisadın 18. yüzyıl ortalarından 21. yüzyıla uzanan tarihine eğilen bu kitap, kapitalizm ile iktisat teorisi arasındaki dinamik, etkileşimli bağın eleştirel analizini yapıyor. Bu çerçevede, her iki alanda uzun yıllardır yapılan çalışmalar, konuların akışı içinde ele alınıyor, hâkim iktisat akımı içindeki iktisatçıların kapitalizmi şu veya bu şekilde kutsayan ideologlar olduğu sergileniyor. Hâkim iktisat okuluna mensup veya muhalif belli başlı iktisatçıların tezleri de çalışma içinde özetlen
42 TL. 56 TL.
 %  25
Diyalektiğin Dansı; Marx'ın Yönteminde Adımlar
Kapitalizm üzerine fikir yürüten çoğu düşünürün görüntülere takılıp kalmasına karşılık Marx'ın tüm üstü örtük ilişkileri kavramasını sağlayan şey, onun diyalektik yöntemidir. Bertell Ollman bu kitapta Marksizmde vazgeçilmez bir rol üstlenen diyalektiğin Marx'ın kendi eserlerinde nasıl çalıştırıldığını ve bugün dünyayı anlamak ve değiştirmek için bizim diyalektiği nasıl kullanmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Marksist külliyatı yine Marksist araçlarla soyutluyor; Marksizmin bizzat kendisini diyalektiğin ışığ
30 TL. 40 TL.
 %  25
21. Yüzyıl İçin Sosyalizm
21. Yüzyıl İçin Sosyalizm, net ve yenilikçi bir sosyalist gelecek tasarımı sunuyor; bu tasarımın hayata geçirilmesinin somut aşamalarını da gösteriyor. Aynı zamanda, kapitalizmin mantığını gerçek anlamıyla kavramanın, yani süregiden kapitalist kâr güdülerine karşı insanın gerçek gereksinimlerini savunmanın, başlı başına politik bir eylem olduğunu da anlatıyor. Marx'ın ekonomi politik alanındaki mirasının yaratıcı ve sadık bir yorumunu yapan yazar, Venezüella'da yaşanan çarpıcı sürecin deneyimlerine de özel
19.5 TL. 26 TL.
 %  25
Devlet Ve Devrim
Sınıf mücadelelerini önemsemek ve bu mücadeleleri temel almak, Marksist olmaya yeter mi? İşçi sınıfı, siyasal iktidarı ele geçirme hedefiyle yetinebilir mi? ?Burjuva devlet mekanizmasının parçalanması ne anlama gelir ve neden gereklidir? ?Zora dayalı bir devrim olmadan olmaz mı? Demokrasi, aşılamaz bir hedef midir? ?Proletarya diktatörlüğü, tam olarak nedir? Ve başka pek çok soru ve cevapları... Lenin, Rusya'daki çarlık rejimine son veren 1917 Şubat Devrimi ile 1917 Ekim Devrimi arasındaki Ağustos-Eylül ay
16.5 TL. 22 TL.
 %  25
Halkın Devlet Yönetimine Katılımı Üzerine
Marx ile Engels, işçi sınıfının kurtuluşu işçi sınıfının kendi eseri olmak zorundadır diyordu. Peki ama nasıl? Bu derleme, Lenin'in, 1917 Ekim Devrimi'nden kısa bir süre önce ve devrimi izleyen yıllarda bu soruya verdiği cevapları bir araya getiriyor. Sosyalizmin kuruluşu, yukarıdan aşağıya doğru mu, aşağıdan yukarıya doğru mu örgütlenmeli? Yoksa bu ikisini karşı karşıya getirmek yanlış mı? Özellikle de geri bir ülkede, işçi sınıfını ve emekçi kitleleri devlet yönetimine katmak, pratikte mümkün mü? Ekim D
30 TL. 40 TL.
 %  25
Marx'tan Yeniden Doğmak; Irk, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Üzerine Düşünceler
Himani Bannerji, yetmiş yaşlarında, Hintli bir kadın sosyolog. Üçüncü Dünyalı bilge yüzü, bizim için çok tanıdık. Hindistan'da, Bengal'de en iyi sömürge okullarında okuduktan sonra Batı'yla tanışmaya gidince, kendisine belletilen evrensel eşit insanlık inanışının tam bir masal olduğunu, Beyaz ve erkek olmadıkça Batı'da tam insan sayılmadığını acı bir biçimde keşfediyor. Büyüklüğü de işte tam o anda başlıyor. Çünkü boyun eğeceğine, kendisine en uygun yoldan gidip ?acıyı devrimci kuram eyliyor'. Böylece de k
42 TL. 56 TL.
 %  25
Halkların Dünya Tarihi (Ciltli); Taş Çağından Yeni Binyıla
Chris Harman, insanlığın, Taş Çağı'ndan Büyük Roma İmparatorluğu'na, Orta Çağ'dan Aydınlanma'ya, Sanayi Devrimi'nden 21. yüzyıla uzanan büyük yürüyüşünü halklar açısından, aşağıdan bir tarih çalışmasıyla anlatıyor. Yoğun ve akıcı bu kitap, insanlık tarihinin belli başlı aşamalarını, toplum biçimlerini, siyasal yapılanmaları, savaşları ve sınıf çatışmalarını parlak bir şekilde özetliyor. Tarihin izlediği yolu, sıradan insanların ortak insani hedefler peşinde koşarken karmaşık toplumlar kurmasının ve yeniden
97.5 TL. 130 TL.
 %  25
Komünist Manifesto ve Hakkında Yazılar
Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerinden biridir. Bu küçük kitapçığın ağırlığı pek çok cilde denktir. Bugüne dek uygar dünyada örgütlü ve mücadeleci proletaryanın tümüne hayat ve hareket veren onun ruhudur. (Lenin) Karl Marx ile Friedrich Engels tarafından Komünistler Birliği´nin programı olarak kaleme alınan Komünist Manifesto´nun ilk basımı 1848 Şubatında Londra´da 23 sayfa hâlinde yayınlandı. O tarihten bugüne belli başlı dünya dillerinde Manifesto´nun sayısız basımı yapıl
37.5 TL. 50 TL.
 %  25
Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı
Medya-kültür endüstrisi, 2010 Türkiyesinde ne gibi niteliksel ve niceliksel boyutlara sahip ve bu endüstri, İstanbul için ne ifade ediyor? Bu sorulara cevap arayan çalışma, 9 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, medya endüstrisinin Türkiyede tanımlanışını, tarihsel gelişimini ve İstanbulun bu alanın merkezi olmasının ekonomi politiğini konu alıyor. İkinci bölüm, yazılı medya alanını konu alıyor ve gazete-dergi yayıncılığının tarihsel gelişimi, bugün vardığı boyutlar, sahiplik durumu analiz ediyor. Üçüncü bölü
11.11 TL. 14.81 TL.
 %  25
Marksizmin 100 Kavramı
Sağlığında terimi reddetmiş olsa da, Marksizm öncelikle Karl Marx'ın (1818-1883) düşüncesidir. Bu, gerçek anlamıyla olağanüstü zenginlikte ve sürekli evrimleşen bir düşüncedir. Ancak Marx'ın Marksizme kattıkları, Komünist Manifesto'nun da dahil olduğu birçok eserin diğer yazarı ve Marx'ın ölümü sonrasında Kapital'in II. ve III. ciltlerini yayına hazırlayan Engels'in kattıklarından ayrılamaz. Ölümlerinden sonra fikirleri, kendilerini onların takipçisi olarak gören düşünürler ve siyasal akımlar tarafından çok
16.5 TL. 22 TL.
 %  25
Sınıf Savaşları ve Devlet; Tarihten Güncelliğe
Devlet, hem son derece somut, elle tutulur ilişkiler toplamı, hem de soyut bir kavramdır. Meşru şiddet, vergi toplama, yargılama ve cezalandırma işlevleri devletin tekelindedir. Devlet milyonlarca insanın gözünde hakemdir; babadır; kamu düzenidir; gözleri bağlı adalet dağıtıcısıdır... Bir kutsallık hâlesidir. Bunlar devleti, ideolojik ve siyasal mücadelenin de kritik konusu ve alanı durumuna getiriyor. Devlet insan soyunun yarattığı en gelişmiş, en yetkin örgüttür; toplumun üzerine çıkan, sömürü, baskı ve
37.5 TL. 50 TL.
 %  25
Karl Marx ve Marksizm Üzerine
Lenin'in Marx'ı ve Marksizmi tanıtmak üzere 1914 yılında popüler bir ansiklopedi için kaleme aldığı bu metin, Karl Marx'ın kısa yaşamöyküsünü ve Marksizmin yoğun ve anlaşılır bir özetini sunuyor. Daha sonra, Lenin'in sağlığında, kitapçık olarak da yayınlanan bu parlak özet, Marksizm okuyucuları için yol gösterici nitelikteki ayrıntılı bir kaynakça da içeriyor. Kitapçıktaki fikirleri bütünleyen Marksizmin Üç Kaynağı ve Üç Bileşeni başlıklı makale, Marksizmin beslendiği kaynaklara, bu kaynaklarla kurduğu ele
10.5 TL. 14 TL.
 %  25
Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü emekli öğretim üyesi Korkut Boratav, sadece iktisat alanında değil, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde çok önemli katkılarda bulunmuş dünya çapında bir bilim insanıdır. Meslektaşlarının deyimiyle bir başöğretmendir. Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye, Boratavın Türkçede ve yabancı dillerdeki akademik makaleleri ile söyleşilerinin belirli bir sistematik izlenerek, yazar tarafından gerekli düzenlemeler yapılıp notlar eklenerek bir araya getiri
40.5 TL. 54 TL.
Tükendi
 %  25
Sosyalizmin Yenilgisi ve Geleceği
1980lerin sonunda sosyalist ülkelerde yaşanan çözülme, Marksizm-Leninizmin de iflas ettiği anlamına mı geliyor? Batı Almanyalı Marksist ve dünyaca ünlü felsefeci Hans Heinz Holz, Sovyetler Birliğinin yıkılışının hemen ardından kaleme aldığı bu çalışmada, aksini savunuyor. Ona göre, sosyalizmin yenilgisi, farklı (hem nesnel hem de öznel) nedenlerle Marksizm-Leninizmin özünden uzaklaşılmasının bir sonucuydu. Marksist-Leninist teorinin temel ilkelerini özetleme girişiminde bulunan Holz, bu ilkelerden uzaklaşıl
19.5 TL. 26 TL.
 %  25
2008 Kavşağında Türkiye; Siyaset, İktisat ve Toplum
2008 Kavşağında Türkiye farklı hükümetler, tek siyasetle geçen 1998-2007 çevrimini genel siyasal ortam, uluslararası ekonomik çerçeve, makroekonomik politikalar, dış ekonomik ilişkiler, kamu maliyesi, tarım, sanayi, enerji sektörleri, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, kamu yönetimi ve yolsuzluk, yasal düzenlemeler gibi konu başlıkları altında irdeliyor. Türkiye Cumhuriyeti´nin sosyal bir hukuk devleti olma özelliğinin büyük ölçüde erozyona uğradığı AKP iktidarının ikinci döneminin bir başka çarpıcı yanı, rej
33 TL. 44 TL.
 %  25
Küreselleşmenin Krizi
´Küreselleşme´, insanlığın refah, adalet ve barış çağı olarak ilan edilmişti. Peki, aradan geçen yıllarda ´küreselleşme´ nasıl bir seyir izledi? Pek çok akademisyenin saptadığına göre, ´küreselleşme´, 2000´li yılların başında bir kriz aşamasına girmişti. Bu geçici bir kriz olmadığı gibi, şu ya da bu uygulamadan değil, küreselleşme sürecinin kendisinden kaynaklanıyordu ve küreselleşmecilerin bu zorlukları aşabileceklerine dair bir belirti de yoktu. Bu olgulardan bazı sonuçlar çıkarılıyordu: Küreselleşme sade
19.5 TL. 26 TL.
Tükendi
 %  25
Özgürlük ve Örgütlülük
Nesnel örgütlülük gereksinimi ile reel emekçi-halk örgütlenmerli arasındaki mesafe açılıyor. Neden? Bu kitap,neden? sorusuna bugünden düne, dünden bugüne gidip gelmelerle yanıtlar bulmaya çalışırken, bugün nasıl? konusuna da giriyor. Toplumsal mücadelede iniş çıkışlar, güneş tutulmaları hep olmuştur. Onlardan birinden geçiyoruz. Dönem, kendi aklını, siyaset ve örgütlülükten kaçış teorileri üreten aydınlıklardan başka türlü, bir yenilgi döneminde mücadelesi ve araçları etkisizleşen emekçilerde başka türlü ü
40.5 TL. 54 TL.
 %  25
Sınıftan Kaçış; Yeni Hakiki Sosyalizm
Ellen Meiksins Wood, Isaac Deutscher Ödülü´nü kazanan bu klasik çalışmasında postmarksizmin etkili eğilimlerinin Marksist bir eleştirisini yapıyor. Postmarksistlerin, politikayı sınıf karakterinden soyma girişimlerine meydan okuyan Wood, sınıf, ideoloji ve politika arasındaki karmaşık ilişkilerden kendi özenli kavramsal çerçevesini kuruyor. Sosyalizm ile demokrasi arasındaki bağlantıların keşfine çıkarken liberal demokrasi ve sosyalist demokrasi arasındaki ilişkileri yeniden yorumluyor. Ellen Meiksins Woo
10.42 TL. 13.89 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 19 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1