Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 178 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Farabi, mükemmel bir topluma gidişin önündeki taşları görmemiz için âdeta kendi gününden bugüne seslenir: “Mala mülke tapan insanların bunları istemedikleri yanılgısına düşülür ve erdemli oldukları sanılır. Bu nedenle onlara güvenilir ve onlara karşı önlem alınmaz. Onlardan ne korkulur ne de şüphe edilir. Bu arada gerçek niyetleri gizlenir ve yaşam tarzları ilahi bir yol olarak gösterilir. Dışarıdan bakınca onların dünya nimetinde gözlerinin olmadığı sanılır. Büründükleri görünüm saygı görmelerine, onlara s
60 TL.
Tükendi
 %  20
Türkiye'de Yönetim Bilimi Yazarları 1900 - 1950
Yirminci yüzyılın ilk yarısı özel bir zaman dilimiydi. Batı dünyası reformlarla biçimlenen ‘idari devlet’le tanışırken, doğu dünyası sosyalist devrimlerle ve ulusal kurtuluş savaşlarıyla yükselmişti. Bu farklı yolların tümünde devlet yapılarına, ‘rasyonalizasyon’ diye adlandırılan bir reform yoluyla biçim verilmişti. Rasyonalizasyon, siyasal kadroların yanı sıra akademisyenlerin ama daha çok araştırmacı bürokrasinin uğraştığı bir konuydu. Bu kitap, 1900-1950 yılları arasında devlet yönetimine yeni ve üretke
208 TL. 260 TL.
Amerikan yönetimine kızıp onunla hiçbir ilişkisi olmadığını belirtmek için vergi vermekten kaçındı ve bu sebepten bir geceliğine hapse atıldı. İşte bu kitap thoreau’nun -bir gece de olsa- hapse atılmışlığın verdiği öfkeyle kaleme aldığı düşüncelerini içeriyor. Thoreau’nun kitapları, makaleleri, denemeleri, dergileri ve şiirlerinin toplamı yirmi ciltten fazladır. Thoreau’nun şiddet içermeyen direniş felsefesi, tolstoy, gandhi ve martin luther king gibi isimlerin siyasi düşüncelerini ve eylemlerini etkilemişt
85 TL.
Tükendi
Linç, sadece fiziksel bir cezalandırma eylemi olmaktan öte sembolik, psikolojik, ekonomik ve politik, toplumsal baskı ve sınırlamalara yol açan bir kitle eylemidir. Bireysel bir husumet ya da öç almadan öte, şiddetin toplumsal karakteri belirgindir. Linç, çoğunlukla kamusal alanda bir gösteri biçiminde icra edilir ve seyirciye ihtiyaç duyar.” Diler Bulut, Türkiye’de linç olgusunu, gerek sosyolojik açıdan, gerek devlet rejimi açısından enine boyuna analiz ediyor. Hukuki pratiğe, faillerin ve mağdurların algı
195 TL.
Tükendi
 %  10
Devlet Yönetimine Dair Denemeler
David Hume, felsefi düşünceye ve siyaset bilimine yaptığı katkılarla tanınırken, bu derlemedeki denemeleriyle, siyasetin en karmaşık ve tartışmalı konularını ele alma becerisini sergiliyor. "Devlet Yönetimine Dair Denemeler" okurları, Hume'un olağanüstü zekâsı ve analitik gücüyle, insan doğasının karanlık koridorlarından devlet yönetiminin en üst katmanlarına uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Hume'un keskin gözlem yeteneği, 18. yüzyıl İngiltere’sinin politik atmosferini aydınlatıyor ve zamanının ötesine geçen
90 TL. 100 TL.
Tükendi
Ümit Kurt, devlet destekli kitlesel şiddete doğrudan ve/veya dolaylı yollarla iştirak eden seçkinlerin ve sıradan aktörlerin hangi ölçekte ve motivasyonla bu iştiraki gerçekleştirdiğini anlama ve açıklama girişimini sürdürüyor. Hamit Bozarslan’ın sunuşuyla açılan bu kitapta, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi teknokratlarından ve siyasi seçkinlerinden Mustafa Reşat Mimaroğlu’nun portresi üzerinden Medz Yeğern’in bürokratik ve idari veçhesine odaklanıyor. Kitlesel şiddetin altyapısını, zeminini ve iklimini hazırla
290 TL.
Tükendi
Devlet aklı' üzerine yapılan tüm kavram, kuram ve kurum teorilerinde başta devlet, devlet aklı, devlet adamı ve devlet ahlakı özdeşliği kuramının öncüsü Platon [Devlet ve Devlet Adamı] olmak üzere onun modern kurucu temsilcileri ve düşünürleri olan Machiavelli [Prens/Hükümdar]. Hobbes [Leviathanl. Rousseau [Genel İrade] ve Hegel'i [Thin, Geistl de bu gelenek içinde anlamaya ve yorumlamaya yönelik çalışmalar onların bu doktrinin en asli kaynakları olduğu inancında ittifak içinde olmuşlardır. Çünkü devlet, de
224 TL.
Tükendi
Platon ile başlayıp Machiavelli, Hobbes, Rousseau ve Hegel ile modern çağa uyarlanan 'raison d'etat' kuramı büyük bir felsefi birikimle döşediği devlet, devlet aklı, devlet adamı ve devlet ahlakı özdeşliği yolunu modern çağ ve onun ürünü olan modern devlet ile birlikte hem felsefi birikim, hem siyasal iktidar imkanları, hem de toplumu kurgulama ve kontrol etme araçlarına sahip olma açısından çok güçlü, yoğun ve yaygın egemenlik alanları üretmiştir. Platon'un 'Filozof Kral'ı ideolog lider; Machiavelli'n
254 TL.
Tükendi
Devlet teorisinin ilk konusu, devletin ne zaman, nerede, nasıl ve niçin ortaya çıktığının incelenmesidir. Ardından devlet gücünün niteliği; bu gücün kaynağı, meşruiyeti ve sınırları, tarihsel süreçte geçirdiği değişimi yansıtacak biçimde ele alınmalıdır. Devletin bu şekilde bütünsel olarak kavranması, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, kamu hukuku ve hukuk felsefesi gibi disiplinlerin devlet hakkında sağladığı verilerin değerlendirilmesi ve senteziyle mümkündür. Devlet Teorisi, üniversitelerin bazı böl
80 TL.
Tükendi
 %  10
Sosyal Devletin Anatomisi
Toplumun genelinde var olan eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir seviyede tutabilmek hedefiyle yurttaşlarının asgari bir yaşam standardına kavuşma- sını amaçlayan sosyal devlet, bu yolla sosyal düzen ve adaletin gerçekleşmesini sağlamaya çalışan bir devlet modelidir. Uyguladığı politikalarla yurttaşların tamamının sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, barınma vb. hizmetlerden yararlanmasına imkân sağlayan sosyal devlet, bu özellikleri itibariyle modern toplumsal yaşamın gere
94.5 TL. 105 TL.
 %  15
Ahlaki Yönetimsellik ;Şeriat, Anayasa ve Ulus Devlet
Günümüzde fıkha ilişkin derinlikli çıkarımlar ancak İslâm klasiklerinden modern sosyal bilimin genel ve özel meselelerine yayılan geniş bir bilgi dağarcığı ile inşa edilip desteklendiğinde yapılabiliyor. Meseleleri bu derin bilgi dağarcığı ve hassas bir araştırmayla ele alan Wael b. Hallaq’ın fıkıh çalışmalarındaki müstesna yeri de bununla bağlantılı. Wael b. Hallaq makalelerinden oluşan Ahlâkî Yönetimsellik Şeriat, Anayasa ve Ulus Devlet kitabında şeriatın Kur’anî kökenleri ve mahiyeti, moderniteyle b
221 TL. 260 TL.
Tükendi
Klasik toplum sözleşmesi kuramları, 1688’de İngiltere’de “İngiliz Devrimi”, 1789’da Fransa’da “Fransız Devrimi” ile sonuçlanan 17 ve 18. yüzyıl Avrupası’ndaki siyasal sorunların, iktidar mücadelelerinin, uzun süren yıkıcı iç savaş ve çatışmaların, hükümdarların yönettikleri halka çeşitli gerekçelerle uyguladığı baskı ve şiddet uygulamalarının yaygınlaştığı bir ortamda, Thomas Hobbes, John Locke ve Jean Jacques Rousseau tarafından ortaya atılmış olan, özü itibariyle de “meşru” devleti açıklamayı amaçlayan ku
198 TL.
Tükendi
Memnun değiliz Lozan Muahedesi’nin Müzakeresi’nden. Hiçbir dediğimizi yaptıramadık. Ret ettiklerinizin hepsini cebimize atıyoruz. Harap bir memleket alıyorsunuz, bunu kalkındırmak için mutlaka paraya ihtiyacınız var. Bu parayı almak için gelip diz çökeceksiniz. Cebime attıklarımın hepsini çıkartacağım size teker teker
180 TL.
Tükendi
Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumundan ölümüne kadar her faaliyeti; evliliği, çocuk yetiştirmesi, çalışması, emekli olması, eğlenmesi, fikir veya kanaatler üretmesi ve daha pek çok eylemi devlet tarafından düzenlenir. Günümüzde, doğrudan ya da dolaylı olarak devleti ilgilendirmeyen hiç bir insani etkinlik alanı kalmamış gibidir. Bu nedenle, pek çok bilim dalı, devleti, devletin organlarını veya devletin bazı fonksiyonlarını inceler. Bütün bu kapsayıcılığına rağmen, in
400 TL.
Tükendi
İslâm ilim geleneğinde, gerek halkı irşat maksadıyla, gerekse ilim talebelerinin hadis tahsilinde sistematik bir kolaylık oluşturmak amacıyla kırk hadis mecmuaları oluşturma âdeti yaygındır. Bu mecmuaların oluşturulma maksatları zamanla genişlemiş, birçok konu başlığı altında, maksudun ortaya konulması için hadis derlemeleri yapılmıştır. Bu âlimlerimizden biri de 19 yüzyılın sonu ile 20 yüzyılın başında hayat sürmüş, mücahit, alim ve arif bir şahsiyet olan Ömer Ziyâeddin Dağıstânî’dir. Dağıstânî, asrının il
180 TL.
Tükendi
O,dünyadan saf ve temiz olanı almış, bulanık ve şüpheli olanı ise terk etmişti. Hz. Ömer insanlığa takdir ettiği gelir ve güveni sağlamakla yetinmedi, onun döneminde yaşayanlar ondan sonra kendilerine acıyan ve onlara şefkatle yaklaşan bir idareci görmedi. Onlara sadece güven sağlamakla yetinmedi, aynı zamanda gücü nispette sükûnet içerisinde rahat bir hayat yaşamalarını sağlamak için de büyük çaba ve gayret sarf etti. Hz. Ömer zahirî Müslümanlıktan öte, Müslümanlığın özünü uygulamayı savunmuş ve şunları sö
336 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 178 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1