Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 309 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Bir düzenleyici işlemin, amaç, konu ve sebep unsuru açısından hukukiliği; salt içerdiği pozitif metnin kendisini değil, aynı zamanda bu metnin norm alanından doğan hukuksal sonuç doğurma kapsamını da ilgilendirmektedir. Düzenlemenin pozitif olarak mevcut içeriği dışında; kapsamadığı bir kısım mevzular, kişiler, gruplar gibi hukuksal sonuçları kapsamamış olmasından kaynaklı olarak bir norm, hukuka aykırı olabilir. Örneğin, menfaat dağıtımından kaynaklı eşitlik ilkesine aykırılık iddialarında, res ipsa loquit
130 TL.
Tükendi
Uluslararası Hukukta İflas Kitap Açıklaması İcra ve iflas hukuku reformu çalışmalarının başladığı günümüzde uluslararası aciz hukukundaki gelişmeleri inceleyip değerlendirmek ve Türk hukuku bakımından varılabilecek sonuçları ortaya koymak amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. (Tanıtım Bülteninden)
183 TL.
Tükendi
Yazar(lar): Murat Batı, Cevat Elma, Tufan Aytaç, İbrahim Gül, Osman Çekiç, Cem Tuna, Hüseyin Aslan, Yüksel Gündüz, Ali Taş, Rezzan Uçar, Mustafa Erdem, Hüseyin Şimşek, Ali Erden, Hale Erden, Cemalettin İpek, Sevil Esma Tunç, Refik Balay, Eğitim hukuku, özellikle son yıllarda gelişen ve kendine bir alan oluşturan bir özel hukuk dalıdır. Eğitim hukuku kişilerin hayatlarının her döneminde ihtiyaç duyduğu ve eğitim bağlamında karşılaştığı sorunların çözümünde gerek duyduğu bir hukuk dalıdır. Eğitim kurumlar
260 TL.
Tükendi
Hukuk öğrenimine yeni başlayan öğrenciler için hazırlanan bu kitapta, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş ve kökeni Roma Hukuku'na dayanan temel ilke ve kavramlar, örnek olaylar üzerinde ele alınmıştır. Kitapta yer alan olaylar hazırlanırken; Roma Hukuku'nun gelişiminde önemli katkıları olan, M.S.I. ve II.yy.da yaşamış ve hukuku sistematik olarak inceleyen eserler yazmış klasik hukukçuların, hukuki meseleler karşısında ortaya koydukları çözüm yolları ve benimsedikleri temel hukuk ilkeleri d
73 TL.
Tükendi
...elinizdeki kitabın yazarının hukuki yargıların doğruluğu üzerine yaptığı tamamlanmamış araştırmasının ön raporu olarak okunabilir. Araştırmanın geldiği noktada, hukuki yargıların doğruluğu konusunda çok önemli çalışmalar yapmış bir ismin, Aleksander Peczenik'in, hukuki argümantasyonu aşarak bir hukuk teorisi biçimini alan görüşlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ihtiyacı hasıl oldu. Bu incelemenin sonuçlarının Türkçeye kazandırılmasının, konuya ilgi duyanlar için faydalı olacağı düşüncesinin yanınd
57 TL.
Tükendi
 %  10
Hukuk Felsefesi
"Hukuk Felsefesi" kitabımın dördüncü baskısının tükenmesi ve öğrencilerin devam eden ders malzemesi ihtiyacı beşinci baskısının yapılmasını gerekli hale getirmiş bulunmaktadır. Hukuk öğrencilerine ve teorik sorunlara ilgi duyan hukukçulara hukuk felsefesi alanındaki değişik yaklaşımlar konusunda mümkün olduğu kadar objektif bilgi vermek amacını metni hazırlarken dikkatle göz önünde bulundurmaya çalıştım. Kitabın ilk iki bölümünü hukuk felsefesinin temel sorunlarının incelenmesine ayırdım. Hukuk felsefesini
225 TL. 250 TL.
Tükendi
"Emir, emirdir" ve "yasa, yasadır". Bu iki maksim vasıtasıyla Nasyonal Sosyalizm kendine tabi olanları, askerler ve hukukçuları saygıyla bağlamanın çaresini bulmuştu." "meslekleri nesilden nesile geçen bir tür zanaat olsa da cellatlar mütemadiyen kendilerinin sadece infaz ettiklerini, hüküm vermenin sayın yargıçların görevi olduğuna göndermede bulunarak, kendilerinin mazur olduklarına dikkat çekerler. "Beyefendiler kötülüğü kontrol altına alırlar ve ben onların hükümlerini infaz ederim". Yargıçlar "Na
90 TL.
Tükendi
 %  5
Hukuk
19. yüzyılda yaşamış Fransız filozof Frederic Bastiat`nın eserleri, muhteşem dili ve güçlü muhakemesi ile tanınır. Hukuk, sade anlatımına rağmen, entelektüel tartışma güdeminin baş sıralarını işgal etmekte olan konulara hayranlık uyandırıcı bir açıklıkla yaklaşmaktadır. Bastiat zamanının ve zamanımızın kolektivist, özgürlük karşıtı, düzenlemeci, dağıtımcı, yağmacı mantığını yerle bir etmektedir. Hukukun yozlaştırılmasının ve yağmacılığın aracı haline getirilmesinin insanlığa ve medeniyete verdiği zararları
95 TL. 100 TL.
Tükendi
Bu kitap yalnızca hukuka yeni başlayan öğrencilere değil, deneyimli hukukçular ve meraklı okurlara da hitap ediyor. Yazar, iki bölüme ayırdığı çalışmasında, yalnızca hukuku değil toplumsal yapı ve hukuk arasındaki ilişkiyi de tartışıyor. Toplumsal yapıyla hukuk arasındaki ilişkiyi kapsamlı ibr şekilde ele alan yazar, ahlaki kurallar ve dini yasaların hukukla hem farklılığını hem de hukuka kaynak olmaları açısından önemlerini de okura sunuyor. Yazar hukukun dallarını ele aldığı ikinci bölümde, kamu hukuku ve
50 TL.
Tükendi
 %  10
Hukuk Sosyolojisine Giriş
Hukuk Sosyolojisinin amacı, hukukçuya uğraş konusu olan hukukun kural ve ide boyutları dışında kalan toplumsal yönünü göstermek; hukukun toplumsal yaşamdan nasıl doğup geliştiğini, etkilendiğini anlatmaktır. İyi bir hukukçu, hukuk ile toplumsal yaşam arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi sürekli gözönünde bulundurmak, kuralların gerisinde kaynaşan türlü toplumsal, ekonomik, kültürel ilişkilerin çıkar dengelerinin varlığının kabullenmek zorundadır. Hukukun asıl yaratıcı toplumsal yaşamın ta kendisidir.
85.5 TL. 95 TL.
Tükendi
 %  10
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Sigorta Hukuku
Sigorta, kişilerin çeşitli olaylar sonucunda karşılaşabilecekleri zararlara karşı korunması düşüncesine dayanır. Gerçekten günlük hayatta bireyler, birtakım tehlikelerle karşı karşıyadır. Şöyle ki; ev veya işyerimizin yanması, eşyamızın çalınması, kullandığımız araçla kaza yapmamız veya hastalanmamız her zaman mümkündür. Bütün bu olaylar, çoğu kez katlanması zor masraflara yol açmakta hatta kişiler için bir ekonomik yıkım hâline gelebilmektedir. İşte, kişilerin bu tür olaylar sonucunda uğrayabilecekleri za
288 TL. 320 TL.
Tükendi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer, Maliye Bakanlığı eski müsteşarı Doç. Dr. Erdoğan Öner ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Ahmet Kesikin kaleme aldıkları Bütçe Hukuku, ülkemizde son yıllarda sürekli gündemde olan çağdaş kamu mali yönetimi ilkelerine ışık tutarak, bu ilkelerin yapılan köklü mevzuat değişiklikleriyle yorumlanıp, sistemli bir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Günümüzde çağdaş devlet anlayışı; daha çok vergi almayı değil nas
290 TL.
Tükendi
Hukuk, insanlık tarihinin belki de en eski müessesesidir. Hatta kanunların sık değiştirilmediği zamanlarda, tarihin ta kendisi idi. Bir şeyi tanımanın en iyi yolu, onun mazisini bilmektir derler. Antik Çağa ait bir kaide, asırlar sonra bambaşka bir coğrafyada karşımıza çıkabilmektedir. Hukuk sistemlerinin birbirine tesiri şaşırtıcı derecededir. Hukukun Serüveni, okuyucusunu, Antik Mısırdan başlayıp, Mezopotamyaya, Hititlere, Japonya ve Çine, Arabistan ve Türkistana, İran ve Hindistana, Yunan ve Romaya, Yah
350 TL.
Tükendi
Hukuk öğrenimine yeni başlayan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan bu kitapta yer alan olaylar, Roma toplumsal yaşamına uygun olarak, antik edebi ve hukuki kaynaklardan esinlenerek oluşturulmakla birlikte, söz konusu kaynaklara atıf yapılmamıştır. Kitapta yer alan dipnotlar açıklayıcı nitelikte olup, yararlanılan eserler kaynaklar bölümünde belirtilmiştir. İstendiği takdirde belirtilen kaynaklara öğrenciler tarafından ulaşılabilmesi amaçlandığından latince ve yabancı dillerdeki eserlere yer verilmemiş, ko
42 TL.
Tükendi
Medeni Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti başlıklı bu çalışma akademik geleneklere uygun biçimde doçentlik tezi olarak hazırlanmıştır. 2010 yılında yapılan birinci basının ardından bu çalışmayı doğrudan etkileyen çok sayıda gelişme yaşanmıştır. Şüphesiz bunlardan en önemlisi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesidir. Yeni Usul Kanunu belgelerin ibrazı mecburiyetiyle ilgili önemli değişiklikler ve yenilikler getirmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu üzerinde ön
132 TL.
Tükendi
 %  10
İslam Hukukunda Yargılama Etiği ve İlkeleri
Bu çalışma, İslâm yargılama hukukunun temel ilkelerini ve bu ilkelerin ahlak ile ilişkisini konu edinmektedir. Bilindiği gibi İslâm'ın sosyal hayattaki en temel amaçlarından birisi de adâleti gerçekleştirmektir. İslâm, adaletin ikamesini kamu düzenini tesis ve temin etmenin en temel koşulu olarak görmektedir. Haklı ve haksızın bilinmesini amaçlayan yargılama işlevi ise, aynı zamanda her hak sahibine hakkının verilmesini sağlamaya vesile olması hasebiyle adâletin tesisinde çok önemli bir fonksiyona sahiptir.
180 TL. 200 TL.
Tükendi
Bu çalışmanın amacı, öğrencinin idari yargıda nasıl karar verildiğini örnekleriyle görmelerini, aynı zamanda karşılaşacakları soruları daha rahat çözmelerini sağlamaktır. Kitapta, İdare hukukunda dikkat edilmesi gereken hususlar, örnek olaylar ve çözümleriyle birlikte her bölüm sonunda konuyla ilgili Danıştay kararları yer almaktadır. . İdari İşlemler .İdarenin Sorumluluğu .İmar Hukuku .Yükseköğretim .Kamu Personeli .Özgürlükler- Kolluk Yetkisi .İdari Sözleşmeler
240 TL.
Tükendi
Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde öncelikle görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçlarıyla ilgili temel kavramlara değinilmiş, inceleme konusu yapılan suçların faili, unsurları, suçların çeşitli görünüş şekilleriyle bu suçlardan dolayı yargılamayı gerçekleştiren mahkemelerden söz edilmiş, suçlarla ilgili zamanaşımı süreleri ve suçların yaptırımları ile lehe kanun hükümleri inceleme konusu yapılarak her iki suçun ortak ve farklı yönlerine değinilmiştir. Çalışmanın ikinci
25 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 309 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1