Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 25 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Türkiye ve Mülkiye Üzerine
Prof. Dr. Ruşen Keleş, kent, çevre ve yerel yönetim politikalarının Türkiye’de bilim dalı olarak gelişmesinde öncülük eden, bu alana katkısıyla olduğu gibi, çalışma anlayışı, yöntemi ve disipliniyle de bir “ekol” olan nadir bilim insanlarımızdandır. Hocamızla birlikte çalışmak sürekli yeni bilgiler edinmek bakımından bulunmaz bir ayrıcalıktır. Hakkında çok sayıda bilimsel çalışma, armağan ve anı kitabı yazılmış olsa da Hocamızın bilgi ve deneyimleri ondan öğreneceklerimizin hiçbir zaman bitmeyeceği zenginli
76 TL. 95 TL.
Tükendi
 %  20
Cumhuriyetin 100. Yılında Sosyal Bilimler
Bu kitapta on beş farklı disiplin üzerinden Türkiye’nin sosyal bilimler tarihini ve birikimini ortaya koyabilmek amacıyla alanına katkı sunmuş isimlerle söyleşiler gerçekleştirdik. Her bir söyleşide, konuştuğumuz disiplinin kuruluş sürecine, gelişim dinamiklerine ve bugünkü ve yakın gelecekteki durumuna odaklanılmıştır. Bilimin büyük ölçüde birikimli değil kesintili bir şekilde ilerlediği, bu nedenle ortaya çıkan kuramsal boşlukların geçmişten gelen birikime bağlı olarak değil genellikle farklı tarihsel ve
192 TL. 240 TL.
 %  20
Yeşil Yeni Düzen
Batılı erken kapitalistleşmiş ülkelerin refah düzeylerinin bozulması açısından bir kriz dönemi olan 1970’li yıllar çevresel bozulmaların da giderek daha fazla gün yüzüne çıktığı bir dönemdi. Krizin çözümü için iki seçenek bulunuyordu: Toplumsal hareketlerin dillendirdiği “piyasaya dayanmayan yaşam biçimlerine yönelmek” ya da doğayı kullanarak ekonomik büyüme ilişkisine piyasa ekonomisi içinde çözüm bulmak; ikinci seçenek tercih edildi. Bu seçenek, kalkınma yaklaşımında ekonomik büyüme dışında yiyecek, sağlı
152 TL. 190 TL.
İnsanlık ve doğa son yıllarda pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunların ortaya çıkışında kent ve çevre yönetiminde yaşanan aksaklıkların da dikkat çeken etkileri bulunmaktadır. Afetler, orman yangınları, pandemi, gıda güvensizliği, küresel ve yerel tedarik zincirlerindeki kopmalar, iklim değişikliği, küresel ısınma, atıklar, aşırı hava olayları, nükleer riskler, kirlilik, artan enerji ihtiyacı, çarpık kentleşme gibi sorunlar irdelendiğinde, bu gerçeklik daha da görünür hale gelmektedir. Bu kitap,
300 TL.
Tükendi
 %  20
Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları
Nüfusunun yüzde doksanı aşan bir bölümünün biçimsel olarak da olsa kentsel sayılan alanlarda yaşamakta olmasına karşın, Türkiye’de, kırsal alanlarda yaşanan ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel sorunlarının türlerinde ve boyutlarında bir küçülme olduğu söylenemez. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kırsal kalkınma politikaları her dönemde göreli önemini korumuştur. 1923-1960 döneminde, kırsal alan çok yönlü olarak ele alınmış, bu yaklaşım kırsal kalkınma politikalarına da yansıtılmıştır. Planlı dönem
141.6 TL. 177 TL.
Tükendi
 %  20
Kentsel Dönüşümden Kentsel Ranta
Türkiye’nin 1980 sonrasında dünya kapitalist sistemiyle hızlı bir şekilde bütünleşmeye yönelmesi, her alanda yeni-liberal Politikaların uygulanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Yeni-liberalizm, 2000’li yıllarla birlikte kentsel politikalar üzerinde de egemen anlayış haline gelmiştir. Kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni- liberal politikaların kent mekânındaki egemenliğinin en açık şekilde gözlemlendiği alanlar olmuştur. Bu uygulamalar sonucunda, oluşan kentsel rantın eşit ve adil olmayan biçimde dağıtıldığ
84 TL. 105 TL.
Tükendi
 %  20
Kentsel Rantlar, Planlama ve Kamu Yararı
“Türkiye’de ekonomi politikalarına uzun yıllardan beri yön veren temel etmenin taşınmaz mal kesimi ve ona egemen olan rant yaratma ve paylaştırma güdüsü olduğu açıkça bilinmektedir. Ne yazık ki, ulusal düzeyde planlamanın yok edildiği bir düzende, mekânsal planlar da, rant yaratma ve paylaştırma olgusunu yönlendirme bir yana, onun tarafından biçimlendirilmekte ve yönlendirilmektedir. Topraktaki değer artışlarının paylaştırılmasında haksever anlayışlar ortadan kaybolmuş, imar uygulamalarında hak ve değer kav
108.8 TL. 136 TL.
Tükendi
 %  20
Kentleşme Politikası
Bu kitapta, üçüncü dünya ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu kentleşme; konut, gecekondu, arsa spekülasyonu, imar ve çevre sorunları, nedenleri ve çözüm yollarıyla birlikte ele alınıyor. Ülke ekonomisinin dünya sistemine bağlılığının bir sonucu olarak, kentlerin yapısının ve kent sorunlarının boyutlarının belirlenmesinde iç dinamikler kadar dış dinamiklerin de payı olduğu vurgulanıyor. Kentleşmeden doğan darboğazların azgelişmişlik sorunu olarak algılandığı bu yapıtta okuyucuya, yaşadığı kentsel çe
384 TL. 480 TL.
 %  20
Kent Hukuku
Kent Hukuku'ndan söz edildiğinde, genellikle, imar uygulamaları ya da çevre konusunda karşılaşılan sorunlar akla gelir. Ancak, bu konuları da kapsamak üzere daha çok, kent olarak tanımlanan, doğal ve yapay çevre öğelerinden oluşan mekânlara ve bu mekânlarda yaşayanlara ilişkin kuralların tümü Kent Hukuku'nun konusudur. Kenttaşların sahip olduğu kentsel hakları koruma altına alan Kent Hukuku, aynı zamanda onlara bu konuda kimi sorumluluklar da yüklemektedir. Kenttaşların kentle bütünleşmeleri, kendilerini
136 TL. 170 TL.
Tükendi
 %  20
Kentbilim Terimleri Sözlüğü
Çağdaş Kentbilim'in, başka bilim dallarından daha yeni olması ve ülkemizde de 50 yıldan daha uzun bir geçmişi bulunmaması, denilebilir ki, onu, Batı kaynaklı sözcük ve terimlerle kirlenmekten bir ölçüde korumuştur. Ama yine de, bu uğraşı ve bilim dalının, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından bu yana, yabancı uzmanların etkilerine açık bulundurulması sonucunda, özellikle Fransız sözcük ve terimlerin etki alanı dışında kalamamıştır. Bilim dilindeki kirlenmeye katkıda bulunan bir etmen olan yabancı dilde ve özell
92 TL. 115 TL.
 %  15
Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları
Türkiyenin Avrupa Birliğine üyelik süreci yaklaşık yarım yüzyıldır sürmektedir. Aday ülke olarak Türkiye, siyasal, tüzel ve ekonomik alanlarda, Avrupa Birliğine uyum sağlamanın gerektirdiği pek çok yasal ve kurumsal düzenlemeler yap-mıştır. Bu düzenlemelerden biri de, öteki politika alanlarıyla bütünsellik gösteren bölgesel politikalardır. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki üyelik görüşmeleri çerçevesinde, Haziran 2013de Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu başlıklı 22. Fasıl açılmıştır.
144.5 TL. 170 TL.
Tükendi
Ankara, bağrında yaşadığımız ve ömrümüzü tamamladığımız bir şehir. Anadolu'nun en eski ve hayat mekanlarından biri. Ancak bu şehrin hikayesinin pek az sayfası yazılı bir halde bulunuyor. Ankara 'nın hikayesini, hiç değilse belli dere-cede bilmek bu şehrin bağrında yaşayanlar için bir sevgi bağı kurmak için gerekli. Halil Rifat Paşa'nın Sivas valisi iken söylediği ve hala ismiyle beraber hatırlanan bir sözü var: Gidemediğin yer senin değildir. Bu sözden alınan bir ilhamla Yazamadığın bir coğrafya vatan deği
110 TL.
Tükendi
 %  20
Türkiye'de Ve Avrupa'da Yerel Temsil Ve Katılım
Çağımızda, katılımcı demokrasi yaklaşımının öne çıkması sonucunda dünyayı etkisi altına alan siyasal düşünce, katılıma dayanan bir siyasal kültür haline dönüşmektedir. Katılımcı demokrasi yaklaşımıyla birlikte önem kazanan ve çok aktörlü yönetim biçimi olarak özetlenebilecek olan "yönetişim" anlayışı da, temsili demokrasinin yetersizliklerini ve bazı olumsuzluklarını aşmak amacını taşımaktadır. Katılımcı yönetim anlayışının bir diğer işlevi de, halkın kendilerini yönetenlerden kopmasının önüne geçilme
129.6 TL. 162 TL.
 %  20
Yerinden Yönetim; Fransa İspanya ve İtalya'da
Bu kitapta, yerel yönetimlerin ve bölge yönetimlerinin halkla ve devletle olan ilişkilerindeki en son gelişmelerin ve özerklik istemlerinin, Fransa, İspanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinden verilen örnekler ışığında değerlendirilmesine çalışılmaktadır. Türkiye'de özellikle Güneydoğu Bölgesi'nden yükselen bölgesel özerklik istemlerinin niteliği ve gerçekçiliği üzerinde durulduktan sonra, ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde olsun, demokrasinin her türünün ayakta kalması ve gelişebilmesinin toplumda demokra
106.4 TL. 133 TL.
 %  15
100 Soruda Türkiye'de Kentleşme Konut ve Gecekondu
100 Soruda Türkiye'de Kentleşme, Konut ve Gecekondu, ülkemizin 70 yıla yakın bir süreden beri karşı karşıya bulunduğu kentleşme sorunlarını türlü yönleriyle ele alıyor. Çarpık, sağlıksız ve düzensiz bir kentleşmenin, yalnız toplumsal ekonomik ve kültürel sorunları değil, aynı zamanda, fiziksel gelişme ve çevreyle ilgili sorunları ve bunların çözüm yolları da kitapta ele alınan konular arasında. Planlı, yarı planlı ve plansız dönemlerde izlenen kentleşme politikalarının yanı sıra, küreselleşmenin ve yeni lib
190.4 TL. 224 TL.
Tükendi
 %  15
Yerinden Yönetim ve Siyaset
"Yerinden Yönetim ve Siyaset"te demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri olan yerel yönetimler, tüzel, yönetsel ve siyasal boyutlarıyla geniş bir açıdan ele alınıyor. Çok partili siyasal yaşamın zorunlulukları, devletle yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, dünyadaki düşünsel gelişmenin, kısaca küreselleşmenin olumlu veya olumsuz etkileri yerel yönetimler açısından değerlendirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de yerel yönetimlerle ilgili son yasal düzenlemeler ve özerklik tartışmaları eleştirel bir değerlendirmeye
238 TL. 280 TL.
 %  15
100 Soruda Türkiye'de Kentleşme, Konut ve Gecekondu
100 Soruda Türkiye'de Kentleşme, Konut ve Gecekondu, ülkemizin 70 yıla yakın bir süreden beri karşı karşıya bulunduğu kentleşme sorunlarını türlü yönleriyle ele alıyor. Çarpık, sağlıksız ve düzensiz bir kentleşmenin, yalnız toplumsal ekonomik ve kültürel sorunları değil, aynı zamanda, fiziksel gelişme ve çevreyle ilgili sorunları ve bunların çözüm yolları da kitapta ele alınan konular arasında. Planlı, yarı planlı ve plansız dönemlerde izlenen kentleşme politikalarının yanı sıra, küreselleşmenin ve yeni lib
110.5 TL. 130 TL.
Tükendi
 %  20
Başka Bir Aşk İstemez
Prof. Dr. Ruşen Keleş'in çocukluk ve ilk gençliğinden bugüne meslek hayatını şekillendiren sosyo-kültürel ortamın ayrıntılarını bulabileceğiniz bu kitap, ömrünü kent-bilime adamış bir Cumhuriyet aydınının akademik kariyerinin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor. Ruşen Keleş'in Türkiye'nin kentleşme, yerel yönetimler ve çevre sorunları üzerine ilmek ilmek ördüğü kariyerini aynı zamanda Türkiye'nin bir dönemine yapılmış bir tanıklık olarak okuyacaksınız. Başka Bir Aşk İstemez kitabını, Ruşen Hoca'nın 1950'
184 TL. 230 TL.
 %  20
İmar Hukuku; Hukuksal, Yönetsel ve Siyasal Boyutlarıyla
Kentleşme, imar ve planlama sorunlarımız, 1980 sonrasında da azalmadı, arttı. Boyutları giderek büyüdü. Son yirmi yıl, kentleşmede salt niceliksel değil, olumsuz niteliksel değişikliklere de yol açtı. Yeni liberal anlayışları toplum yaşamına kararlılıkla egemen kılan küreselleşmenin bu gelişmedeki sorumluluk payı küçümsenemez. Adam Smith'in, her şeyi oluruna bırakan düşünce biçiminin yeniden, ama bu kez daha sistemli olarak insanlığa dayatılmakta olduğu açıkça görülüyor. Yasamanın, yürütmenin ve yargının, i
144 TL. 180 TL.
Tükendi
 %  15
Yerinden Yönetim ve Siyaset
Bu yapıtta demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri olan yerel yönetimler, tüzel, yönetsel ve siyasal boyutlarıyla geniş bir açıdan ele alınııyor. Çok partili siyasal yaşamın zorunlulukları, devletle yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, dünyadaki düşünsel gelişmenin, kısaca küreselleşmenin olumlu ve olumsuz etkileri yerel yönetimler açısından değerlendirilmeye çalışılıyor. Türkiye`de yerel yönetimlerle ilgili son yasal düzenlemeler eleştirel bir değerlendirmeye konu yapılıyor. Prof. Dr. Ruşen Keleş, dünyada
76.5 TL. 90 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 25 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1