Çirkin
18.40 23.00
Karga
36.00 45.00
Canavar
29.75 35.00
Peyvname
14.40 18.00
Veba
26.25 35.00
1984
28.50 38.00
Doppler
9.75 13.00
Azil
27.20 32.00
Haydut
17.63 23.50