1984
28.50 38.00
Veba
26.25 35.00
Doppler
9.75 13.00
Azil
27.20 32.00
Haydut
17.63 23.50