Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 171 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  5
Ayn Rand: Bir Giriş
20. yüzyılda çok az entelektüel, romancı ve filozof Ayn Rand kadar etkili ve tartışmalı olmuştur. Düşünceleri, özellikle de bireycilik, öz-değer ve başkalarının dayatmaları olmadan yaşama hakkı gibi temel mesajları, Atlas Vazgeçti ve Hayatın Kaynağı adlı romanları aracılığıyla ona ulaşanlar üzerinde hâlâ derin bir etkiye sahiptir. Bazı akademisyenler, gelenekçiler, ilericiler ve kamusal entelektüeller tarafından görmezden gelinse veya küçümsense de, Rand, hukuk, siyaset ve ekonomi dünyasından önde gelen isi
142.5 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  5
Geçmişten Günümüze Türkiye'de Göç ve Suriyeli Sığınmacılar;Algılar, Olgular ve Gerçekler
Anadolu, yüzyıllar boyunca evini yurdunu ardında bırakıp yollara düşen insanların hem geçiş güzergâhı hem de limanı oldu. Bu ülkenin tarihi, toplumu ve kültürü de uzak ve yakın geçmişin göçleriyle şekillendi. Bugün de trajik bir savrulmanın Suriye'den Anadolu'ya taşıdığı insanlar, tıpkı son iki yüzyılın muhacirleri gibi tutunmaya, çocukları ve kendileri için güvenli bir gelecek oluşturmaya çalışıyorlar. Suriyeli sığınmacılarla ilgili yanlış bilgi ve yargıların yaygınlığını göz önüne alacak olursak doğru bil
95 TL. 100 TL.
Tükendi
 %  5
Dar ve Geniş Anlamda Rekabet Politikaları
Türkiye’de rekabet politikası kavramı, mevcut rekabet kanunu kapsamında rekabetin korunmasını ifade eden dar anlamda rekabet politikalarını çağrıştırır. Avrupa Birliği’nde rekabet politikası kavramı, rekabetin korunması dışında kamu yardımlarında, kamu ihalelerinde rekabetin sağlanmasını, kamu düzenlemelerinin rekabetle uyumlu olmasını ve üye ülkeler arasında bütünleşmeyi kolaylaştıran diğer faktörleri de içeren daha geniş anlamda bir rekabet politikasını oluşturan düzenlemeler ve tercihler demetini yansıtı
237.5 TL. 250 TL.
Tükendi
 %  5
Türkiye Modernleşmesinde Fransız Jakobenizmi
Modernleşme sürecinin değişmeyen gündemini değişim ihtiyacı karşısında toplumların izlemesi gereken yolun hangi niteliklere sahip olması gerektiği konusu oluşturmuştur. Modernleşme için yapılması gerekenin ne olduğuna ilişkin tartışma, söz konusu sürecin sert mi yoksa yumuşak mı; uyumlu mu yoksa çatışmalı mı olacağının da ipuçlarını sunagelmiştir. Devrim gibi ani ve hızlı değişime dayalı modernleşme modellerine karşı sürekliliği ve tedrici değişimi vurgulayan modernleşme modelleri arasındaki tercih, o toplu
237.5 TL. 250 TL.
Tükendi
 %  5
İşletmelerde Sürdürülebilir İletişim ve Kurumsallaşma
Girişimciler tarafından üretime kazandırılan her işletme iktisadi büyümeyi yönlendirmede, inovasyonu teşvik ederek istihdam fırsatları sağlamada dünyada ve Türkiye’de kilit bir rol oynamaktadır. Bir girişimde başarı ve verimlilik amaçlanıyorsa işletme içi iletişim hayati önemdedir. İletişim işletmenin farklı birimleri, çalışanları ve yöneticileri arasında bilgi, fikir, duygu ve beklenti paylaşımını sağlayan bir süreçtir. İyi bir iletişim, o işletmenin vizyonu, misyonu, hedefleri ve değerleri doğrultusunda h
190 TL. 200 TL.
Tükendi
 %  5
Laboratuvar Günlükleri;
Laboratuvar Günlükleri yazarın 1975 yılı ilkbaharında lise 2. sınıftayken Felsefenin Başlangıç İlkeleri adlı bir kitabın ilgisini çekmesiyle başlayıp ulusal, toplumsal ve bireysel kurtuluşun gerçekleşeceği düşünülen ‘Dünya Sosyalist Sistemi’nin 1990’ların başında iflas ederek çökmesiyle sona eren bir döneme ait kişisel tanıklıkları ve deneyimleri içeriyor. Gerek dünya gerekse Türkiye için önem taşıyan bu tarihsel dönemece yazar bu şekilde farklı bir açıdan ışık tutarken, aynı zamanda hayaller ile acı gerçek
380 TL. 400 TL.
Tükendi
 %  5
Terörizm;Fatsa'da Terör
Bu çalışmanın amacı siyaset bilimi çerçevesinde terörizm üzerinde teorik ve ampirik bir inceleme denemesinde bulunmaktır. Böylece terörizm kavramına ve tarihî gelişmesine ışık tutmakta; terörizmin geçmişle olan bağlantısını, geleceğe yönelik eğilimlerini ortaya çıkarmaktadır. Kitap, aynı zamanda 12 Eylül 1980 öncesinde genel olarak Türkiye, özel olarak Fatsa’da yaşanan terörü ele almaktadır. Türkiye’deki terör tarihinde Fatsa’nın yerini ve Fatsa’da terörü gerçekleştiren Devrimci Yol örgütünün kaynaklandığı
237.5 TL. 250 TL.
Tükendi
 %  5
Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 111, Yaz 2023
MAKALELER / ARTICLES Doğal ve Sosyal Piyangolar Çerçevesinde Şans ve Adalet Luck and Justice in the Framework of Natural and Social Lotteries Seval Yaman Çağdaş Etik Tartışmalarına Bir Katkı: Simon Critchley’in Etik Deneyim Teorisi A Contribution to Contemporary Ethical Discussions: Simon Critchley’s Ethical Experience Theory Ferdi Selim Özel Mülkiyetin Yasal Teorisi The Legal Theory of Private Property Bahar Baysal Kar Pandemi Döneminde İnsani Güvenlik: Demokratik ve Anti-Demokratik Yönetimler Humanitarian
142.5 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  5
Bireysel Başvuru Hakkı ve Türk Anayasa Yargısı
İnsan hakları meselesi uzun ve çetrefilli bir tarihe sahiptir. İnsan haklarının ne olduğuna ve bu haklara yönelik ihlallerin nasıl önleneceğine dair tarihsel süreçte ortaya çıkan teoriler ve icraatlar, bireyle devlet arasındaki gerilimli sorunlardan olagelmiştir. Bu çerçevede dünyada ve Türkiye’de Anayasa Mahkemeleri insan haklarının korunması lehine olumlu etkiler yapmıştır. Nitekim bir paradigma değişikliği yaparak ilke temelli anayasal anlayıştan hak temelli anlayışa geçen Türk Anayasa Mahkemesi’ne birey
190 TL. 200 TL.
Tükendi
 %  5
İktidar ve Piyasa
Devlet, sosyal ve ekonomik refahı artırmak için ne yapabilir? Hiçbir şey, diyor Murray N. Rothbard. İktidar ve Piyasa bunun kanıtını içeriyor. Okuyucuyu, herhangi bir sosyal veya ekonomik soruna çözüm olarak devlete başvurmanın yanlış olduğuna ikna ediyor. Bu kitap.... "Ben serbest piyasalardan yanayım ama..." diyen ve ardından yararlı olduğuna inandığı bir müdahaleyi savunmaya devam eden kişilere verilecek ideal bir cevaptır. Rothbard ne olursa olsun bunun yararlı olmadığını gösteriyor. Ve her türlü hüküme
342 TL. 360 TL.
Tükendi
 %  5
İnsan İktisat ve Devlet
Murray N. Rothbard, İnsan İktisat ve Devlet ile, Mises'in yazdığı İnsan Eylemi kitabının ardından Avusturya İktisat Okulu geleneğini en yüksek seviyesine ulaştıran iktisatçılardan biridir. Bu yüzden Rothbard'ın eseri tam bir baş yapıt niteliğindedir. Denilebilir ki, eser, piyasa iktisadının şimdiye kadar ki en olgun teorisini sunma başarısını göstermiştir. İktisadı genel insan davranışı biliminin (praxeology) en gelişmiş alt dalı olarak ele alan Avusturya İktisat Okulu'nun önde gelen temsilcisi Rothbard, ik
617.5 TL. 650 TL.
Tükendi
 %  5
Liberteryenizm
Liberteryenizm, bireyin var oluşunu ancak özgür olmakla gerçekleştireceği tezini temel almaktadır. Yazara göre, özgürlüğün ahlaki savunusu olan liberteryenizm, liberalizm içinde bir kırılma ve öze dönüştür. Tarihsel kökeninde radikal bir duruşu ifade eden liberalizmin, özüne dönerek özgürlük, birey ve piyasa üçlüsüne sıkı sıkıya sarılma anlayışını yansıtır. Özgürlüğün anlam kaybına uğradığı, bireyin unutulduğu ve piyasanın olumsuzlandığı, tartışmaların bu kavramların içini boşaltarak yürütüldüğü bir dönemde
209 TL. 220 TL.
Tükendi
 %  5
Liberteryenizm
"Bu kitap, modern liberteryenizmin felsefi temellerine ilişkin literatürün tartışmasız en iyi açıklamasıdır. Kendisi de bu literatüre önemli katkılarda bulunmuş olan Mack, bu literatürün tarihsel kökenlerini dikkatle takip ediyor ve liberteryenizmin önde gelen çağdaş temsilcilerinin eserlerinin etkileyici bir analizini sunuyor." Hillel Steiner, Manchester Üniversitesi "Eric Mack mesleğimizin gördüğü hem en nazik hem de en araştırmacı eleştirmenlerden biri. Sonunda aynı fikirde olmasa bile, yaptığı yeniden y
166.25 TL. 175 TL.
Tükendi
 %  5
Sosyalizm
“Hiç kimse, tasarlamamış olduğumuz bir şeyi anlama konusunda bize Mises kadar yardımcı olmamıştır” Friedrich A. von Hayek 20 Yüzyıl'ın en göze çarpan iktisatçılarından ve filozoflarından olan Ludwig von Mises, uzun ve çok üretken hayatı boyunca, insanoğlunun arzuladığı hedeflere ulaşmak üzere bilinçli davranışta bulunduğu temel aksiyomu üzerine bütüncül, dedüktif bir iktisat bilimi geliştirmiştir. Mises, savunduğu, insan ırkına uygulanabilir tek iktisat politikasını şöyle tarif eder: Sınırlandırılmam
598.5 TL. 630 TL.
Tükendi
 %  5
Sosyalizm;Çökse de Ölmeyen Bir Fikir
Sosyalizm, yaşanan dünyanın somut gerçekleriyle çürütülmeye öylesine dirençli ki… --------- Geçtiğimiz yüzyıl boyunca, sosyalist bir toplum inşa etmek için Sovyetler Birliği’nden Maocu Çin’e ve Venezuela’ya kadar iki düzineden fazla girişimde bulunuldu. Bunların hepsi, çeşitli derecelerde başarısızlıkla sonuçlandı. Sosyalizmin müritlerine göre bunun sebebi, bu tecrübelerin hiçbirinin “gerçek sosyalizm” olmamasından başka bir şey değil. Elinizdeki kitap, bu meselenin tarihine şu âna kadar verilen sta
294.5 TL. 310 TL.
Tükendi
 %  5
Agur, ETA Artık Yok
Akın Özçer, bu kitabında, tarihine ve farklı süreçlere dair derin bir vukufiyetle, ömrünü tamamlamış bir terör örgütünün 59 yıllık öyküsünü anlatıyor. ETA, hem Birleşik Krallık’ta İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA’dan, hem de Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC’tan farklı olarak karşılığında herhangi bir ödün alamadan “içinden çıktığı Bask halkına karışarak erimek” zorunda kaldı. Terör örgütünü bu kararları almaya, başta polisiye önlemler olmak üzere demokratik hukuk devletinin kullandığı tüm araçlar zorl
399 TL. 420 TL.
Tükendi
 %  5
Hür Fikirler Dergisi (Ciltli Kapak)
“Devrin totaliter rejim istidatları ve propaganda hücumları karşısında iyi niyetli insanların birleşmesi ve hak, hürriyet müdafaası uğrunda tek bir fikir cephesi teşkil etmesi bugün artık medenî ve insanî bir vazife olmuştur. İşte “Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti” bu vazifeyi yerine getirmek isteyen vatandaşlara bir hizmet kadrosu ve bir faaliyet muhiti olmak üzere kurulmuştur.” Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti Beyannamesi, 1947 Bekçi, gecenin neresindeyiz ? Hürriyetsizlik içinde adalet aramak adaletsizli
475 TL. 500 TL.
Tükendi
 %  5
Serbest Ticaret ve Zenginliğe Giden Yol
İnternetin gelişmesiyle beraber, ekonomik işbirliği sistemlerimiz daha önce hiç olmadığı kadar verimli bir hal aldı. Ancak son zamanlarda küresel ölçekte yükselen korumacılık eğilimleri serbest ticaretin faydalarının yeniden vurgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Serbest Ticaret ve Zenginliğe Giden Yol başlıklı bu çalışma, en temel bilgilerle ticaretin ilkelerini anlatmakta, istihdam düzeylerine etkisi etrafındaki mitleri çürütmekte ve tüm dünyadaki insanların iyiliğinin ve zenginliğinin artışının asıl teminat
95 TL. 100 TL.
Tükendi
 %  5
12 Mart ve 12 Eylül'ün Anatomisi
Bu kitap 1960-1980 dönemi Türkiye’sini siyasi rejim ekseninde ele alıyor. Sorunlu liberal demokrasi tecrübemizi darbelere gidiş sürecinin ayrıntılı analizi üzerinden anlamaya çalışıyor. Çalışma yekpare ve değişmez siyasi aktörler varsayımını sorgulayarak, dönemin başlıca siyasi aktörlerinin süreç içindeki değişim ve dönüşümlerini tüm karmaşıklığıyla ortaya koymaya çalışıyor. Bir yandan aktörler ve süreçler üzerinde dururken, öte yandan devletin merkeziliği, mutlakçı siyasi kültür, düşük sosyo-ekonomik geliş
399 TL. 420 TL.
Tükendi
 %  5
Ekonomiyi Anlamak
Birçok kişi iktisat biliminin anlaşılması güç teorilere, hesaplamalara ve tahminlere dayalı karmaşık bir bilim olduğunu düşünür. Ancak bir Avusturya Ekolü iktisatçısı olan Murray N. Rothbard, hocası Mises gibi iktisadı herkesin anlayabileceği bir bilim olarak görür ve davranırdı. Rothbard'ın eserlerinde faiz oranları ve vergiler gibi sıkıcı konular bile eğlendirerek öğreten bir tarzda verilir. Liberteryenizmin, yani özel mülkiyete odaklanan ve devletin doğası gereği özel mülkiyet etiğine zıt olduğunu savuna
441.75 TL. 465 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 171 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1