Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 226 kayıt bulunmuştur Gösterilen 160-180 / Aktif Sayfa : 9
Eylül 12'den vurdu birçok değerimizi. Kimi yeşil çınar yaprağı kimi buğday başağıydı. Devasa tırpanlarla daha gövken biçildi niceleri. Vuruldukları yere sızan kanın gölgesinde yetişecek papatyaları ve onların anlatacaklarını hesaba katamadı Eylül'ün müteahhidi ...Onlar baharı tanımayan baharlardı. Bir kaçı ulaşabildi taşların arasından sızan gün ışığına. Ne hazin övküler çürüdü tas duvarla rın tas blokların arasında. İste o gün ısısını göremeyenlerin.hazin hayatlarını paylaşan bir papatyaydık biz de... Kıs
545 TL.
Tükendi
Edebi metin sanatı yapan varlık olarak insan varlık şartından hareketle insan olan her yer ve zamanda ortaya konulur. Bu bakımdan edebiyatla ilgili etkinlikler insan olmanın gereğidir. Bu metin tarzlarından biri de kişinin coşku ve heyecanını dile getiren metinler kısa ve kabul görmüş adıyla şiir dir. Elinizdeki kitapta bu estetik objenin nasıl çözümlenmesi gerektiği konusu üzerinde duruldu. Çalışmanın ilk bölümü bir metot teklifi özelliği taşımaktadır. Edebi metinlerin bu arada doğal olarak şiirlerin farkl
442.5 TL.
Tükendi
Ali Ekrem, Edebiyyât-ı Cedîde'nin uyumsuz şairi... Ne ilgileri ve zevkleri, ne de edebiyat anlayışı diğerlerine benzer... Herkesin içtiği sudan içmeyi reddettiği için, hep yalnızdır ve bu kaderi eserleri de paylaşır. Basılmış hiçbir kitabının henüz yeni harflere çevrilmemiş olması da müsvedde hâlinde kalmış eserlerinin bir türlü hatırlanmayışı da terkedilmişliğinin en büyük alâmetleri değil mi?
215 TL.
Kenan Hulûsi 1943'te öldüğünde otuzdört yaşındaydı. Geride Osmanoflar gibi ilginç bir roman, üç-dört hikâye kitabı ve hepsinden fazla sayıda kitap projesi bıraktı. İşte Beşer Dakikalık Hikâyeler, bu projelerden birinin gerçekleşmiş hâli olarak elinizde... Bu hikâyeler, yazarının bilindik anlayışından olduğu kadar, devrinin genel hikâye eğilimlerinden de uzaktadır. Bizde, gelenekli Fransız anlatı tarzının yerine O'Henry tarzı Amerikan hikâyesini yerleştirmeye çalışan belki de ilk örnekler bunlardır. Diğe
281 TL.
Tükendi
Bu kitap, edebiyat tarihçiliğimizin tarihi anlamına gelen bir projenin ilk ürünüdür. Editörün genel bir değerlendirmesinden sonra; Abdülhalim Memduh'un Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye (1888), Sahabettin Süleyman'ın Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye (1910), Faik Reşat'ınTarih-i Edebiyat-ı Osmaniye (1911), Mehmet Hayrettin'in Tarih-i Edebiyat Dersleri (1912), Köprülüzade Mehmet Fuat ve Sahabettin Süleyman'ınYeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (1914), Köprülüzade Mehmet Fuat'ın Türle Tarih-i Edebiyatı Derslerinden: Garp Türk
320 TL.
Tükendi
Kendisi de bir Jön Türk olan Bekir Fahri'nin Jönler Mısır'da romanı, II. Abdülhamit'e karşı çıkarak meşruti bir yönetim tesis etmek isteyen ve Mısır'a kaçan Jön Türklerin burada yaşadıkları maceraları natüralist bir bakış açısıyla anlatır. Hayatı olduğu gibi göstermek amacı güden Bekir Fahri, Jön Türklerin beşeri birer varlık olarak nasıl yaşadıklarını, yurt içi ve yurt dışında nelerle karşılaştıklarını, bütün çıplaklığıyla bize gösterir. Cevdet Kudret'in Meşrutiyet Devrinin gürültülü siyaset ve edebiyat o
281 TL.
Tükendi
Üç Güzeller Masalı'nda, Prof. Dr. Nâzım H. Polat'ın çeşitli konularda kaleme aldığı, farklı dergilerde farklı zamanlarda yayımlanan deneme ve serbest yazıları bir araya getirildi. Akademik sınırların olabildiğince dışına çıkarak aydın kimliğiyle hissettiklerini kâğıda döken Polat, esere giren yazılarında birbirinden çok farklı konulara odaklanıyor. Bu eserde, Türkçenin güzellik ve inceliklerinden, unutulmaya yüz tutmuş -hep hatırlanası- simalara; hocaya vefadan, yaşanılan şehre vefaya uzanan geniş kültür ik
332.5 TL.
Tükendi
Üç ciltten oluşan Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi Tanzimat'tan1940'lara uzanan çizgide Türk şiirinin geçirdiği aşamaları örnekleriyle birlikte okura sunuyor. Bu çalışma, yakın dönem Türk şiirinin gelişmesi ve zevkini aksettirecek bir arayışın sonucu olarak vücut buldu. Eserde, şiirimizin tarihî akışı içinde XIX. yüzyıl ortalarından itibaren yokladığı ufukları, kazandığı yeni değerleri, kendi aslî sesi çevresinde yaşanılan kültür dairesinin özelliklerinden gücünü alan arayışları,edebiyat tarihimize
1437.5 TL.
Tükendi
Ali Ekrem ve Suut Kemal... Zihninizde yanyana getirmekte zorlanacağınız iki isim... Yolları önce Galatasaray Sultanisi'nde, sonra Darülfünun'da kesişmiş; biri müderris, diğeri öğrenci olarak... Ali Ekrem'in ölümüne kadar sürecek dostlukları böyle başlıyor. Suut Kemal Paris'te felsefe ve estetik eğitimi görürken, İstanbul'da kalan hocasıyla ilişkisini mektuplar üzerinden sürdürüyor. Biri yirmiüç yaşında diğeri ellidokuzunda; ama ikisi de şiire gönül vermiş bu garip dostlar arasında gidip gelen mektuplar öze
227.5 TL.
Tükendi
Encümen i Şuara gelenekli şiirin can çekiştiği ve taze bir bedende yeniden hayat bulmanın yollarını aradığı bir sırada 18601ı yılların hemen başında kuruldu. Onu asırlardır toplanan benzer şair mahfellerinden ayıran en önemli özelliği bir haminin kanatları altına girmeyi ona medhiye düzerek önünde imtihan olarak nafaka teminini reddetmesi oldu. Hepsi şairdi bir şairin hanesinde toplandılar ve orayı poetika akademisine çevirdiler. Geleneği reddetmeden ama yenileşmeye de sırt çevirmeden şiiri geliştirecek yol
400 TL.
Tükendi
Elma ve Bıçak, bir 12 Eylül romanıdır Yaşanmış ve yaşanması muhtemel olayların yine gerçek ve hayalî kişiler eşliğinde dile getirildiği bir romandır Elma ve Bıçak Öncesiyle ve sonrasıyla, yakın tarihimize silinmeyecek bir damga vuran 12 Eylül darbesinin nasıl planlandığını, kurgulandığını ve yapıldığını; bir yıl önce yapılması düşünülen ama şartların olgunlaşması adına bir yıl sonrasına bırakılan ve terörü önleme adına gerçekleştirilen 12 Eylül darbesinin, bizzat kendisinin cezaevlerinde nasıl bir terör fır
635 TL.
Tükendi
Salahaddin Enis belki de Türk edebiyatının ilk gerçek natüralistidir. Yazdıklannda gerçeğin bütün giysilerinden kurtulup morgda teşhir edilmiş bir naaş gibi çırılçıplak kalmasını ister ve Bataklık Çiçeği'ndeki hikayelerde bu isteğini olanca keskinliğiyle gerçekleştirir. Onda ancak bataklığın kokuşmuş çamurunda açabilen bir çiçeğin garip güzelliğini buluruz. Bir kısmı daha yazıldığı günlerde devletçe yasaklanan bu hikayeleri ilk defa topluca okuyacaksınız. Aman burnunuzu tıkayıp gözünüzü açmayı unutmayın.
281 TL.
Tükendi
Yedi Meş'ale yeni bir edebiyat hareketini haber veren bir kitap değil, dönemsel bir olgudur ve önemini de buradan alır. Bu kitapta, şiirleri bulunan şairlerin başlangıç noktalarını gözardı etme anlamı taşımaz. Yedi Meş'ale içinde metinleri yer alan her bir genç için de temel referans değeri bulunan bir eserdir. Çıkışındaki heyecanı yitirse de dönemsel önemi daha da belirgenleşen Yedi Meş'ale, Mehmet Can Doğan'ın özenli çalışmasıyla seksen dört yıl sonra okurla buluşuyor.
187.5 TL.
Tükendi
Milli Mücadele'yi destekleyen Dergah Mecmuası, Mütareke yıllarında Yahya Kemal ve arkadaşları tarafından çıkarılır. Dergah, Tük milletinin temel değerlerini, kültür ve medeniyet birikimini dikkate alır. Mecmuanın edebi, fikri ve felsefi temellerini Bergsonizm oluşturur. Dergah'ta Mustafa Şekip'in yazıları ve Bergson'dan yaptığı çeviriler, mecmuanın felsefi yönünü ortaya koyması kadar milletimizin içine düştüğü ümitsizlikten kurtuluşun da taze bir hayat neşvesi olur. Yahya Kemal'in Dergah'ın ilk sayısında çı
485 TL.
Tükendi
Yıldız, 1909 yılında Kosova vilayetinin merkezi olan Üsküp'te kırk yedi sayı yayımlanmış olan haftalık bir gazetedir. Bu gazete; giderek edebiyata ve özellikle şiire daha çok yer vermiştir. Dilde sadeleşme hareketinin de öncüsü olan Yıldız, ilk sayısındaki Başlangıç yazısıyla kendini tanıtmaktadır. BAŞLANGIÇ Yaradanımızın adı ile başlarız. Bizi yoktan var eden ulu Tanrımızın varlığına, büyük sevgili Peygamberimizin büyük ruhaniyetine sığınarak bugün Yıldız namı altında şu değersiz risalemizi neşrediyoru
595 TL.
Tükendi
Vasfi Samim; sınırların ötesinde, uzaklarda, yer yer zindanlarda yankılanan Türkçenin sesidir. Yüz yıl sonra kulaklarımızda yansıyan Türkçenin sesi Her türlü yasakların, baskıların ve zindanların susturamadığı Türkçenin sesi, dünkü vatanında onun kaleminden tiyatro, hikâye, şiir ve deneme olarak yansımıştır. Bu kitapta; Dârülbedâyî yıllarında Muhsin Ertuğrul, Behzat ve benzeri tiyatro devleriyle başlayan ve Berlindeki tiyatro okulundan Arnavutluka kadar uzanan bir zaman diliminden esen Türkçenin sesini TİYA
327.5 TL.
Tükendi
Milletlerin en hususi sanatı şiirdir. Çünkü o, yalnızca doğduğu dilde yaşar ve bir başka dile çevrilemez. Bundan dolayı intihali imkânsızdır. Belki adi bir taklidi yapılabilir. Onun da hiçbir millete faydası yoktur. Öyleyse şiir, millî kimliğin en önemli ögesidir. Şiirini bilmediğimiz milletleri tam olarak tanıyamayız. Bu durum başka milletler kadar kendi milletimiz için de geçerlidir. Tarihimizin herhangi bir devrini, şiirimizi bilmeksizin tanımak mümkün değildir. Çünkü o devrin bütün mahremiyeti şiirinde
630 TL.
Tükendi
Mürekkebin izinde, modern Türk edebiyatı üzerine farklı zamanlarda ve süreli yayınlarda yayımlanmış yazıları bir araya getiriyor. Söz konusu yazılar, Cumhuriyetin İlk yıllarından başlayarak iki binli yıllara uzanan çizgide üretilen edebi metinleri merkeze alarak, onlarda değişen ve değişmeyen temel unsurları tanıma ve anlama gayretinin bir ürünü. Kitapta; Ahmet hamdi Tanpınar, Turgut Uyar, Sait Faik gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin eserlerinin yanı sıra, metinleri dikkate değer olduğu hâlde adları
372.5 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 226 kayıt bulunmuştur Gösterilen 160-180 / Aktif Sayfa : 9