Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 178 kayıt bulunmuştur Gösterilen 160-180 / Aktif Sayfa : 9
Bu kitapta, son yıllarda en çok tartışılan ve kamuoyunun gündeminde kalan konulardan biri olan metropoliten alan yönetimi ve özellikle İstanbul Metropoliten Alan kent ve planlama yönetimine ilişkin bir çalışmayı bulacaksınız. Son derece boyutlu ve disiplinler arası bir konu olan kent yönetimi kavramını günümüz değişen - dönüşen kavramları paralelinde kuramsal bir diyalektikle ele alarak yola çıkan çalışmada yönetim ve planlama aktörlerinin işleyiş ve örgütlenme süreçlerinin analizine tanık olacaksınız. (Ar
100 TL.
Tükendi
 %  5
Devlet Olmak İçin
Uzun süre devlette çalışmış, önemli görevlerde bulunmuş insanların çoğu, anlaşılır nedenlerle gözlemlerini, düşüncelerini, duygularını yazıyla ifade etmezler. Bu metinler, “devlette bulunmuş” duyarlı bir insanın değişik konulara ilişkin yazılarının toplamından oluşuyor. Ve onu önemli kılan özelliklerin başında sahibinin içtenliği geliyor.
28.5 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  15
Devlet ve Ben
Kimlik, zamanımızın moda kavramlarından. Selim Uslu hayranlığı da bir kimlik. İşte onlardan biriyim. Ve yıllardır Selim Uslu´nun başını ağrıtıyorum, yazılarını kitap halinde toplaması için. Selim´in nazlanması, bir devlet tecrübesidir. Selim Uslu, kanımca mizahımızın doruklarından biridir. Ona kalıcı kılan, ülkemiz mizahına getirdiği yeni üslup kadar teorisyenliğidir de. Pratikten süzülen bir teorik birikim üzerinde yükselmesi, Selim Bey´in mizahına sağlam bir gerçeklik zemini kazandırırken, okuyucuya da a
76.5 TL. 90 TL.
Tükendi
Kamu, bürokrasileri, kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek, kanunları uygulayabilmek ve karşılaştığı birbi­rinden farklı sorunları çözebilmek için bazı serbestilere ihtiyaç duyarlar. Genellikle bu yetki bürokrasini takdir yetkisi olarak tanımlanır. En detaylı düzenlenmiş hukuk kuralları dahi, kamu bü­rokrasilerinin içinde yaşadığı sosyal çevrenin tüm unsurlarını ve değişim sürecini belirleyemezler. Mükemmel düzenlenmiş kanunlar bile sosyal çevrenin devamlı değişim sürecinde ol­ması sebebiyl
58 TL.
Tükendi
Cumhuriyet, çağının çağdaşı olmayı seçmiş bir toplum için yalnızca bir siyasal rejim değildir, aynı zamanda bir aşk ve yaşama biçimidir; demokrasidir, laikliktir, toplumsal ve sınıfsal bir mücadele yaratmıştır. Türkiye`de ise demokrasiyi Cumhuriyet düşünmüş ve onun oluşturucularını yoktan var etmiştir. Bu kurtuluş savaşından sonra, bir monarşinin kalıntıları üzerinde bir aydınlanmacı, bir öğretmen cumhuriyet kurulmuş ve bu devrimci cumhuriyet kuldan çağdaş vatandaşı yaratmayı amaç edinmiştir. Bu bakımdan Tü
12.96 TL.
Tükendi
 %  15
Çağdaş Türkiye'nin Avrupa Dönüşümü
Bu kitap, merkezi Brüksel´de bulunan Centre for European Policy Studies (CEPS) ile merkezi İstanbul´da bulunan Ekonomi ve Dış Politika Forumu (EDPF) tarafından yürütülen bir araştırma projesinin sonuçlarını sunmaktadır. "Üyelik Öncesi Dönemde AB´nin ve Türkiye´nin Stratejisi" başlıklı bu çalışmada amaç, Türkiye´nin Avrupa Birliği´ne tam üyeliğinin yaratacağı zorlukları ve fırsatları ayrıntılı olarak incelemekti. Bu kitap, Türkiye´nin üyeliğinin, ortak dış ve güvenlik politikası, adalet ve içişleri, iç yön
7.87 TL. 9.26 TL.
Tükendi
Toplumsal etkinliğini artan bir hızla duyuran bilişim teknolojileri, artık devletlerin de yeniden düzenlenmesini ve tüm dünyada bilgi paylaşımıyla, entegrasyonu gerçekleştirecek adımlar atılmasını ve bilişimin hayatın her alanında etkin bir biçimde kullanılmasını gerektirmektedir. Türkiye için bir e-devlet modeli sunan ve bunun analizini yapan N. Hüseyin Kurana göre ise bu, devlet kavramı için yapılacak yeni bir tanımlamayı ve dönüşümü zorunlu kılmaktadır. E-Devletin hem teorik hem de pratik temelleri a
14.35 TL.
Tükendi
 %  15
Ütopya
Eserleri, görüşleri ve yaşam tarzıyla Kral´a ters düşen Sir Thomas More, 6 Temmuz 1535´te vatana İhanet suçlamasıyla idam edildi, kafası kesildi ve ibreti âlem olsun diye Londra Köprüsü´nde halka teşhir edildi. Aradan neredeyse 500 yıl geçti; insanlığa, bütün dillerde taht kuran "Yok-ülke" anlamındaki "ütopya" kavramını armağan eden Sir Thomas More ve eseri Ütopya, hafızalarda silinmeyen bir yer edindi. Thomas More, 1516 yılında, dostu Erasmus´a, Ütopya´yı yazarken yüreğinin kabardığını söylüyor
20.4 TL. 24 TL.
Tükendi
Kayseri örneğinde, Millî Görüş geleneğinden gelen siyasi kadroların yönetimindeki belediyecilik pratiğini ele alan bu inceleme, aslında birkaç düzlemde okunabilir. Öncelikle, elbette, İslâmcı belediyeciliğe dair bir analiz: Muhafazakâr mekân üretim politikası ve kent imgesi... Yerel sınıfsal-toplumsal ittifak yapısı... Geleneksel eşraf ve yükselen ´yeni burjuvazi´... Kent yoksullarını ´tavlayan´ hayırsever yardım politikası... Ve bu politikanın neoliberalizmle eklemlenmedeki başarısı. Eğreti Kamusallık, tam
40.5 TL.
Tükendi
Başkanlık ya da yarı-başkanlık sistemleri ya da bu sistemlerden birisine geçişin bir ilk adımı olarak cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, bu ülkede, çeyrek asırdan bu yana tartışılmaktadır.O halde yapılacak şey, bu tartışmaları bilimsel bir çerçevede sürdürmeye katkıda bulunmak, halka ve iyi niyetli değişiklik önerisi sahiplerine bilgi aktararak zihinlerin berraklaşmasına çalışmaktır.Elinizdeki kitap, sorunun değişik boyutları üzerinde çalışan akademisyenlerin hazırladıkları makalelerle, bu amaca hi
25.93 TL.
Tükendi
Toplum yaşamında, ağırlığını üzerimizde en çok duyduğumuz kurumdur devlet. Her yönden kuşatmıştır bizi, her şeyiyle etkilre.Ve karışmadığıda yoktur: Düşüncemizden aşımıza ekmeğimize dek. Ama en aza tanıdığımız da odur.. Devletin ne olduğunu bilmeyiz pek. Niçin vardır? Aslında kimin adına, ne yapar? Bize bir şeyler anlatmışlardır ve onlarla yetinmemiz istenir. İşin gerçeği biraz kurcalamaya kalsak, engel çıkarırlar;yasaklarla karşılaşırız, olmadık şeyler gelir başımıza. Dümokrasi için de öyle. Sınıflı toplum
18.06 TL.
Tükendi
 %  20
Devlet Yönetimine Katılma Hakkı
Katılımcı Demokrasi günümüzde herkesin üzerinde birleştiği ortak bir istem. Ancak bunun somutta ne anlama geldiği çok açık değil. Oysa, demokrasinin dört beş yılda bir yapılan seçimlerle sınırlı kalmasını istemiyorsak, katılmacılığın uygulamada nasıl gerçekleşebildiğini öğrenmemiz şart. Katılmanın ortaya çıkabilmesi için gerekli koşullar nelerdir? Kimler, nereye, nasıl katılabilirler? En önemli katılma yolları nelerdir? Katılmaya ilgisizlik nasıl açıklanabilir? Düzeni reddeden bir katılma nasıl olur? Bu
176 TL. 220 TL.
Refahyol Koalisyonu´nun iktidar olması sonucu irticaın T.C.´nin temel niteliklerini tehdit eden boyutlara ulaşması üzerine M.G.K.´nun asker üyelerinin getirdiği önerilerin M.G.K. ve hükümetçe onaylanması ile başlayan sürece "28 Şubat Süreci" denilmektedir. Bölügiray, 12 Eylül dizisinden sonra bu kitabı ile şimdi de 28 Şubat Süreci´ni incelemektedir. Bölügiray, bu kitabında 28 Şubat Süreci´nin; M.G.K., irtica tehdidi, Batı Çalışma Grubu, ordunun siyasete karışıp karışmadığı, sürecin bir darbe olup olmadığ
100 TL.
Tükendi
 %  15
Milli Devlet Kültürü; Türkiye Yansımaları
Bu eser, öncelikli olarak milli devlet modeli üzerinde durmakta ve bu nedenle millet, devlet, milli devlet ve milli devlet kültürü kavramlarının çözümlemeleri etrafında yoğunlaşmaktadır. Milli devlet modelinin ilkin Batı Avrupa´da ortaya çıkması nedeniyle bu çalışmada Batı Avrupa´daki siyasi, sosyal, dini, iktisadi, felsefi ve bilimsel gelişmeler ve bu gelişmeler sonrasında ortaya çıkan devlet-toplum ilişkilerinin bir yaşayış biçimi olarak gösterdiği değişiklikler ele alınmaktadır.
136 TL. 160 TL.
Tükendi
 %  10
Devlet İdaresi
Ülkemizde ve dünyanın değişme şartları karşısında siyasi hayatımızın yeni bir yapılanmanın eşiğinde olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Nitekim son yıllarda yirmiye yakın siyasi partinin kurulmuş olması da bunu göstermektedir. Bu durum karşısında, şahsi bilgi ve tecrübe birikimine inanan siyaset adamlarının, kendine oy verecek olanlardan çok gelecek nesillere hitap etmesi, dönemin siyasi değerlendirmelerini, doğrularını, yanlışlarını, geleceğe dönük tahminlerini objektif olarak ve açık yüreklilikle onlara akt
8.33 TL. 9.26 TL.
Tükendi
 %  20
TBMM'nin Çalışma Yöntemi
Bu çalışmanın amacı, TBMM'nin etken ve verimli işleyişinin önündeki engellerin saptanması ve bu engellerin aşılması için gerekli çözüm önerilerinin üretilmesidir. Geçmiş anayasalar gibi, 1982 Anayasası da, TBMM'nin çalışmalarını kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürüteceğini öngörmüştür (m.95). TBMM, Anayasanın bu hükmü doğrultusunda, 1973 yılında çıkarılmış bulunan ve 1996 yılında kapsamlı bir değişikliğe uğratılan içtüzük hükümleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün uygulanmakta olan i
28 TL. 35 TL.
Tükendi
... Gerek siyasal partileri, gerekse tüm yasal baskı gruplarını, yasal bütün yollara başvurarak, önümüzdeki rejim bunalımını önlemek ve bunun ulaştırabileceği kötü akıbetten müdahale olasılığından ülkemizi ve halkımızı korumak amacıyla, "gereken tüm çabayı göstermeye" çağrıda bulunmak için, bu kitabı yayınlamak zorunluluğunu duydum. Unutmayalım ki, uzun vadede, her ulus ancak layık olduğu yönetime sahip olur. İktidarın yasal yoldan uyarılması için gerekli bilinçlenmeye, belki biraz yardımcı olurum diye bu k
8.33 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 178 kayıt bulunmuştur Gösterilen 160-180 / Aktif Sayfa : 9